יום שישי, יוני 16, 2017

פרשת שבוע: פרשת שלך לך - יצא טוב מחטא המרגלים

פרשת שלח לך תשע"ז     
גיליון מס' 305 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com 

יצא טוב מחטא המרגלים

חטא המרגלים גרם לשינויים דרמטיים בהיסטוריה של עם ישראל. הקב"ה שינה את כל תכניותיו לגבי תיקון העולם ודחה אותן באלפי שנים עד עצם היום הזה.
ננסה להבין על בסיס פירוש המלב"ם על התורה איך הקב"ה מנהיג את העולם.
בפרשת המרגלים הקב"ה גילה לנו סוד גדול השופך אור חדש על חומרת העונש. בסופו של דבר נגלה שעונש הגלות והחורבן יביא דברים טובים לעם ישראל ולעולם כולו.
המלבי"ם מבהיר לנו יסוד חשוב לגבי כניסת משה רבנו לארץ ישראל.
המלבי"ם כתב שאם משה רבנו היה נכנס לארץ ובונה את בית המקדש זה היה מביא לתיקון העולם והגאולה השלמה.
ננסה להבין את דבריו מתוך דברי חז"ל המובאים באור החיים הקדוש בפירושו על התורה. (ראה אור החיים, דברים, א,לז).
התלמוד בבלי כתב שבגלל הבכיה של בני ישראל שלא לצורך הקב"ה קבע שבית המקדש יחרב באותו תאריך.
כמו שכתוב: " אמר רבה אמר ר' יוחנן אותו היום ערב תשעה באב היה אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות חרב הבית בראשונה" (תענית דף כט ע/א).
לפי דברי התלמוד ניתן להבין שלפני חטא המרגלים לא היה מתוכנן שבית המקדש הראשון ישרף אלא לאחר שמאסו בארץ ישראל התכניות השתנו ובית המקדש לא יוכל לעמוד לנצח כמתוכנן.
הדברים מפורשים יותר במדרש רבה: "...ואמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם לפני אני אקבע לכם בכיה לדורות ומן אותה שעה נגזרה על בית המקדש שתתחרב כדי שיגלו ישראל לבין האומות..." (במדבר רבה טז,כ).
המדרש רבה מוסיף את המימד של גזירת הגלות שתבוא כתוצאה מחורבן בית המקדש.
ראינו שהגזירה נקבעה כעונש על חטא המרגלים.
איפה רואים שמשה רבנו היה מונע את חורבן המקדש?
האור החיים מביא את דברי התלמוד ממסכת סוטה המפרש את פרק לג מספר תהילים: רַנְּנוּ צַדִּיקִים, בַּה'; לַיְשָׁרִים, נָאוָה תְהִלָּה. (תהילים לג,א
).
פסוק זה מתיחס לשני צדיקים שלא ניתן להרוס או לפגוע במעשה ידיהם.
שני הצדיקים הם: משה רבנו ודוד המלך. משה רבנו בנה את המשכן וכליו. בזמן החורבן הם נגנזו מתחת להר הבית עמוק בתוך האדמה. דוד המלך בנה את חומת בית המקדש ועיר דוד. בתקופת חזקיהו המלך בזמן המצור של סנחריב על ירושלים הם הטביעו את שערי הזהב והנחושת שבנה דוד המלך כדי שלא יפלו לידי האויב.
כמו שכתוב: “דרש ר' חיננא בר פפא מאי דכתיב (תהילים לג) רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם דוד דכתיב (איכה ב) טבעו בארץ שעריה משה דאמר מר משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו היכא אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של היכל." (סוטה דף ט ע/א ורש"י).
מכאן ניתן ללמוד שאם משה רבנו או דוד המלך היו בונים את בית המקדש הוא לא היה יכול להיחרב.
האם זהו דבר טוב שבית המקדש נחרב?
התשובה נמצאת במזמור תהילים עט העוסק בחורבן בית המקדש.
 מִזְמוֹר, לְאָסָף: אֱלֹקים, בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלָתֶךָ--טִמְּאוּ, אֶת הֵיכַל קָדְשֶׁךָ;
שָׂמוּ אֶת-יְרוּשָׁלִַם לְעִיִּים. (תהילים עט,א).
איך אפשר להתחיל את הפרק בלשון "מזמור"-המבטא שמחה, כאשר מדובר באבל וחורבן ירושלים?
המדרש תהילים עונה לשאלה הזאת. עדיף שהקב"ה יהרוס עצים ואבנים מאשר יעניש את בני ישראל בגופם ח"ו. מכאן באה השמחה של אסף על חורבן הבית ולא על פגיעה בנפשות ישראל.
כמו שכתוב: "וכי מזמור היה לו לומר, אינו אלא בכייה....., משל למלך שהיה לו בן והיה קשה ולא היה שומע לו, מה עשה המלך, כיון שנתמלא חימה נכנס לחופתו של בנו והיה מחתך ומקרע ומשליך את הוילאות עד שנקרעו כולם והשליכן, אמר המלך: לא יפה עשיתי שקרעתי חופתו של בני, ואני יכול לעשות יפה ממנה ולא הרגתיו בחמתי, שאם הרגתיו בן אחי היה יורשני, מוטב שירשני בני, כך אמר אסף: לא יפה עשה הקב"ה שהפיג חמתו בעצים ובאבנים ולא בבניו,...." (מדרש תהילים עט).
עכשיו ניתן להבין מדוע משה רבנו לא נכנס לארץ בגלל חטא המרגלים. בספר דברים משה רבנו מאשים את בני ישראל בצורה גלויה: גַּם-בִּי הִתְאַנַּף יְהוָה, בִּגְלַלְכֶם לֵאמֹר:  גַּם-אַתָּה, לֹא-תָבֹא שָׁם.  לח יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן הָעֹמֵד לְפָנֶיךָ, הוּא יָבֹא שָׁמָּה; אֹתוֹ חַזֵּק, כִּי-הוּא יַנְחִלֶנָּה אֶת-יִשְׂרָאֵל. (דברים א, לז-לח).
כיבוש הארץ היה צריך להתרחש ללא מלחמות אלא בדרך ניסית. בגלל חטא המרגלים התכניות השתנו ויהושע יכבוש את הארץ בדרך הטבע עם מלחמות קשות.
המלבי"ם מוסיף ומפרש שגזירת הגלות גרמה לפיזור עם ישראל בכל העולם. בזכות זה אומות העולם התחילו להיחשף לאמונה באל אחד, בורא העולם.
האמונה בה' התפשטה בכל העולם. כתוצאה מזה בימות המשיח יתקיימו דברי הנביא ישיעיה :לֹא-יָרֵעוּ וְלֹא-יַשְׁחִיתוּ, בְּכָל-הַר קָדְשִׁי:  כִּי-מָלְאָה הָאָרֶץ, דֵּעָה אֶת-ה', כַּמַּיִם, לַיָּם מְכַסִּים (ישעיה יא,ט).
כדאי לראות את כל דברי המלבי"ם במקור, אביא כאן כמה שורות לסיכום: " ...וכן ע"י ההעדר והזריעה שנזרעו בין העמים עי"ז תתפשט אמונת ה' בכל העולם, וז"ש ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ, ר"ל שאם היו באים אז לארץ ישראל ומשה ע"ה בראשם הגם שהיה אז עת התקון לא היה כבוד ה' מתגלה רק לישראל לבד אבל כל העובדי גלולים החשך היה מכסה אותם ולא היו מכירים כבוד ה' לעולם, אבל ע"י גלגול חטא המרגלים יצמח מזה שיבא עת שימלא כבוד ה' את כל הארץ..." (תורה אור, מלבי"ם במדבר יג,א).
נראה לומר שגם בתקופה של כעס של הקב"ה כלפינו, ניתן לראות איך הדברים מתגלים כדברים טובים. צריכים רק לראות בעיניים של אמונה תמימה בה' וללא פחד משום גורם מאיים או מזיק. הדור שלנו זכה לכבוש שוב את הארץ הן דרך הטבע כמו יהושע הן דרך נס כמו שהיה מתוכנן עם משה רבנו.
עלינו להאמין בה' ולתקן את חטא המרגלים שמאסו באדמה של ארץ ישראל ולא האמינו בכוחותיהם הפיזיים והנפשיים לכבוש את ארץ כנען. עלינו להתגבר על אלפיים שנות גלות ופחד מהגויים כדי להתכונן לעידן חדש של כיבוש הארץ, בנין בית המקדש השלישי ואמנוה מצד אומות העולם בבורא העולם.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת הלל יפה בת רינה,  משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis