הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום רביעי, מרץ 08, 2017

חג פורים: מגילת אסתר הסיפור האמיתי


פרשת תצוה זכור ערב פורים תשס”ז גיליון מס'55
מאת שמואל בן חמו
מיהו היום מרדכי היהודי? פורים תשס"ז
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461

                                
                                                                                                   תליית נאצים לאחר משפט ניורמברג
מגילת אסתר: הסיפור האמיתי

על איזה חטא נענש המן הרשע? ולמה הוא ביטל את עבודות בית המקדש השני?
מה מקשר את מגילת אסתר ובניין בית המקדש השני והשלישי?
למה נמשיך לקרוא את המגילה גם לאחר ביאת המשיח?

לקראת פורים ננסה לשפוך אור חדש על האירועים המרכזיים שבמגילת אסתר, בעזרת מקורות חז"ל ממדרש רבה וממסכת מגילה. בע"ה נבין למה נמשיך לחגוג את פורים גם לעתיד לבוא.
למעשה כל העלילה של מגילת אסתר התרחשה סביב בניית בית המקדש השני. המדרש אסתר רבה מפרש את הפסוק הראשון של המגילה- "ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש ". אחשורוש הוא המלך המפורסם שעצר את עבודות בניית בית שני.
"... אלא זה ביטל מלאכת בית המקדש וזה החריבו לפיכך השוה אותם הכתוב כאחד ......זה אחשורוש שביטל מלאכת בהמ"ק... " (אסתר רבה א,א).
המשתה שאחשורוש מארגן נקבע לאחר שלוש שנות שלטון. הוא המתין שבעים שנה לאחר חורבן בית ראשון, כי הוא האמין בדברי הנביאים שאמרו שהגלות תימשך עד שבעים שנה. בסיום התקופה הוא חשב שבית המקדש לא יבנה שוב ח"ו. אחשורוש חילל את כלי המקדש במהלך המשתה והזמין את היהודים להשתתף בטקס המשפיל הזה.
הויכוח בין ושתי ובין המלך אף הוא קשור לבית המקדש כאשר ושתי התעקשה שלא לאפשר לעם ישראל לבנות את בית המקדש שנחרב על ידי אבותיה. "ולמה עלתה לה כך לפי שלא היתה מנחת לאחשורוש ליתן רשות לבנות בית המקדש ואומרת לו מה שהחריבו אבותי אתה מבקש לבנות ויאמרו נערי המלך משרתיו וגו " (מדרש רבה ה,ב).
אחשורוש התייעץ עם שבע שריו על מנת לפסוק את דינה של ושתי. הגמרא מפרשת את כל שמות השרים כנגד שמות הקורבנות.


"כרשנא שתר אדמתא תרשיש אמר רבי לוי כל פסוק זה על שום קרבנות " (מגילה יב ע/ב ורש"י).
בהמשך המגילה אחשורוש מעלה את המן מעל כל השרים.
למה הקב"ה העלה את המן הרשע לתפקיד כל כך בכיר?
 
המדרש רבה מיישב את הקושיא ואומר דבר נפלא. הקב"ה רצה להעניש את המן הרשע על עיקר החטא שלו- הפסקת עבודות בית המקדש. "כך אמר הקב"ה אילו נהרג המן כשירד ויעץ לאחשורוש לבטל בנין בהמ"ק לא היה מי יודעו אלא יתגדל ואחר כך יתלה לפיכך וישם את כסאו מעל כל השרים ואחר כך ויתלו את המן הרי אויבי הקדוש ב"ה למפלתן הן מתגדלין וכתיב (איוב י"ב) משגיא לגוים ויאבדם"(מדרש רבה ז,ב).
הקב"ה רצה להורות לדורות הבאים איך להתייחס למצוות בניית בית המקדש ובעיקר איך להעניש את מי שמעכב את בניינו. נראה לומר שהחטא העיקרי של המן הרשע הינו ביטול עבודות בניית בית שני ולא הגזרה של השמדת ישראל, כמו שמקובל לומר. (ראה ספר אור חדש מהר"ל דף קכ"ו).
יוצא מכאן, שהמסר העיקרי של פורים הוא שהקב"ה מעניש בחומרה רבה כל מי שדוחה את בניית בית המקדש.
נראה לומר שאם עם ישראל היה מצטער ונלחם למען חידוש בניית בית המקדש השני, אזי אולי הקב"ה לא היה גוזר על עם ישראל השמדה "מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד".
מרדכי הינו היהודי היחיד שנלחם במסירות נפש אדירה נגד המן הרשע. המהר"ל מציין שמרדכי שייך לשבט בנימין כאשר מקום המקדש נמצא בנחלתו. לכן מרדכי הינו האיש הראוי ביותר להנהיג את ישראל נגד המן הרשע ולהשמיד אותו.(אור חדש דף קצה).
המן הרשע הודה שהכמיהה למקדש גרמה לביטול הגזרה, כמו שכתוב במסכת מגילה.
כשהמן בא להלביש את מרדכי בבגדי מלכות הוא היה לומד הלכות קמיצה. רש"י מוסיף על פי המדרש רבה (אסתר רבה י ,ד) שיום זה היה ט"ז בניסן ולמדו בענייני היום: דיני תנופת העומר. בהמשך הגמרא, המן מודה שמנחת הקמיצה העשויה מקמח, דחתה את 10,000 ככרי כסף שנתן לאחשורוש בתמורה להשמדת היהודים. "מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי" (מגילה ט"ז ע/א)".
ממעשה זה נראה לומר, שבשיא הקושי שבגלות, מרדכי קובע את סדר הלימוד שלו לפי ענייני הקרבנות והמקדש, וזה מה שהציל את עם ישראל.
כאשר בית המקדש בנוי, הגויים משתעבדים לעם ישראל כמו שהיה בתקופת שלמה המלך. אחשורוש ידע את זה היטב לכן היציע לאסתר המלכה את חצי המלכות כמו שכתוב במסכת מגילה: "ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, חצי המלכות ולא כל המלכות ולא דבר שחוצץ למלכות, ומאי ניהו? בנין בית המקדש." (מגילה טו ע/ב).
במה בית המקדש יכול לסכן את מלכות אחשורוש?
בית המקדש הוא מקום השכנת השכינה בעולם של מלך מלכי המלכים. כאשר הוא עומד והשכינה בתוכו כל אומות העולם נכנעים להקב"ה ללא עוררין כמו שהיה בתקופת שלמה המלך. לכן מתנגדי הגאולה ביחד עם אומות העולם מנסים בכל מאודם להרחיק אותנו מהר הבית ומכל מחשבה של בניית בית המקדש. אפילו חיזוק שער כניסה להר הבית מפורש כאיום על שלום העולם. לענ"ד החשש מוצדק, כי מרגע שעם ישראל יתאושש ויתאחד למען בניית בית לה' כל סדרי העולם ישתנו. לכן אחשורוש חשש מפני בניית בית המקדש השני וביטל את תחילת העבודות.
יש מתנגד נוסף לבניית בית תנגד נוסף לבניית המקדש והוא עמלק.שש ויתאחד למען בניית בית לה' כל הבית ומכל מחשבה של בניית בית המקדש. המקדש והוא עמלק. עמלק יודע היטב שמצוות מחיית עמלק מלווה במינוי מלך ובניית בית המקדש. באופן טבעי כל אדם שמרגיש מאוים מתגונן מפני הסכנה העומדת בפניו.
לכן המוסלמים המתנגדים בצורה כה חריפה לכל דריסת רגל יהודית בהר הבית מצהירים על עצמם כזרע עמלק מעצם התנגדותם לשליטתנו בהר הבית.
המן כעמלקי טוב אף הוא התנגד לבניית בית המקדש ועל זה הוא נענש ונתלה על גרדום עשוי מעצים של קודש הקדשים. המן שעשה את עצמו עבודה זרה נענש על ידי סמל הקדושה בעולם: קודש הקודשים.
" ויש אומרים באותו שעה בא אליהו זכרונו לברכה ונדמה לחרבונה אמר אדוני המלך יש עץ אחד בביתו מבית קדשי הקדשים גבוה חמשים אמה וצוה המלך לתלות המן" (ילקוט שמעוני אסתר סי' תתרנט)

ראינו בראשי פרקים בלבד, שכל אירועי המגילה קשורים לבית המקדש השני. המסר העיקרי של פורים הוא לא להשתעבד לגויים ולהילחם נגד כל מי שמעכב את בניית בית המקדש ונוכחות הקב"ה בעולם.
לכן פורים לא יתבטל לעתיד לבוא כי הוא מסמל את המצוות שיתקיימו בימות המשיח: מחיית עמלק כנגד המן ובניו, בניין בית המקדש השליש כנגד בית המקדש השני, מינוי מלך ירא שמים כנגד מרדכי שהעלה לארץ ישראל את העם וגרם לבניית בית שני, שלוש שנים אחרי הנס.
אם אנחנו רוצים לחגוג את פורים כהלכתו ולהמשיך את דרכו של מרדכי היהודי, עלינו לדרוש את ציון ולפעול לבניית בית המקדש השלישי באופן מיידי.
מקורות מלאים- 8 דפים

sharethis