יום שישי, נובמבר 14, 2008

חברון ובית המקדש


פרשת וירא תשס"ט גיליון מס' 138
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

חברון ובית המקדש
למה אברהם אבינו יושב בפתח האהל?
למה ממשלות ישראל מנסות לפנות את יהודי חברון ומתנכלת בהם?

בתחילת פרשת וירא, לראשונה הקב"ה מתגלה לאברהם אבינו, לאחר ברית המילה. לפי דברי חז"ל, גילוי זה של השכינה שונה מהגילויים שקדמו לברית מילה.
וירא אליו ה' באלני ממרא והוא יושב פתח האהל כחם היום (בראשית יח,א).
מדוע התורה מציינת לאחר גילוי השכינה, שהוא יושב בפתח האהל?
כנראה שיש קשר בין שני הדברים.
בעל ה"בית גנזי" על התורה מפרש את הענין. הקב"ה מתגלה לישראל בשני אופנים. (וירא דפים שסא-ג)
הראשון, בבית המקדש ובעיקר בזמן עלייה לרגל.
השני, ה' מתארח בביתם של צדיקי יסוד עולם.
כאשר הקב"ה מתגלה בבית המקדש לעיני כל, לא כל ישראל ראוי לגילוי השכינה. לכן מביאים קרבן כדי לצמצם כביכול, את עוצמת האור ולא להסתנוור ממנה.
זהו ענין קרבן עולת הראייה, שמביאים בבית המקדש בשלושת הרגלים. מצוות עלייה להר הבית במשך הרגלים, מלווה במצוות קרבן ראייה, כמו שכתוב: (טו) ולא-יראו פני, ריקם.... (יז) שלש פעמים, בשנה--יראה, כל-זכורך, אל-פני, האדן ה'. (שמות כג,טו-יז).
לצדיקים הגדולים, יש מפגש נוסף עם הקב"ה.
השכינה באה לביתם כדי לבקר אותם. במקרה זה, גילוי השכינה שונה מזה של בית המקדש. השכינה מתגלה לצדיק בהתאם לדרגתו, ללא צמצום. זה בוודאי נכון, לגבי אבותינו הקדושים: אברהם יצחק ויעקב.
לכן באותו הפסוק המתאר על גילוי השכינה, מצוין את מקום המפגש: פתח האהל.
המילה "אהל", מזכירה את האהל מועד שהיה במשכן. האהל מועד הינו המקום הכי קדוש במשכן.
למעשה, האהל של אברהם, מהווה מעין בית המקדש.
נראה לומר שיש הבדל בין שרה אמנו לבין יעקב אבינו. התורה מציינת שאברהם אבינו יושב בפתח האהל, ושרה אמנו נמצאת בתוך האהל, כמו שכתוב: ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל (בראשית יח,ט).
לפי דברי חז"ל, שרה אמנו הייתה גדולה יותר בנביאות, מאברהם אבינו.
כאשר אברהם אבינו ושרה אמנו התווכחו בנושא של עתיד ישמעאל, הקב"ה מכריע לטובת שרה אמנו ואומר לאברהם: שמע בקולה (בראשית כא,יב). רש"י מפרש על
הפסוק: " בקול רוח הקודש שבה,למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות".
נראה להוסיף, שבשינוי שמותיהם של שרי-לשרה ואברם- לאברהם, רמוזה הגדולה של שרה.
הגימטרייא של שרי יורדת ב-5 (פחות י=10 יעוד ה=5 ), כאשר הגימטרייא של אברם עולה ב-5 (נוספה אות ה'=5).
השכינה השורה בבית הצדיקים אינה פוסקת אפילו לאחר מותם. מכאן החשיבות של פקודת קברי צדיקים, להעלאת תפילותינו לשמים.
במערת המכפלה שבחברון, יש קדושה מיוחדת כי אבותינו נמצאים שם, כולם במקום אחד.
רבנו בחיי כותב, "קרית ארבע היא חברון היא נקראת חברון על שם שכל הקבור שם נפשו מתחברת למעלה בעיר אלקים עם ארבע מחנות שכינה..." (רבנו בחיי בראשית כג,ב)
לכן תושבי חברון כל כך קשורים לאדמת ארץ ישראל. הם זוכים לחיות בסמיכות לשכינה של מערת המכפלה.
זה אולי מסביר למה מדינת ישראל מתנכלת בתושבי חברון. (ראה הריסת ביתם של משפחת פדרמן ונסיון של פינוי "בית השלום" שנרכש כחוק בימים אלה).
ממשלת ישראל אינה מעוניינת בכל דבר הקשור בשכינה.
לכן, צה"ל הפקיר את שכם וקבר יוסף. מדינת ישראל ממשיכה לאיים בפינוי כל אזור גב ההר (שכם). ברגע אחרון, קבר רחל אמנו ניצל, על פי הסיפור המפורסם של פורוש, בזמן אסון אוסלו.
השיא של בריחה מהשכינה, מתקיים בעיר העתיקה ובהר הבית. כאשר בני ישמעאל מנהלים את הר הבית ואין אפשרות "חוקית" לישראל להתפלל בהר הבית.
בע"ה השכינה תסנוור את כל מתנגדיה ונוכל להשליט ממשל יהודי אמיתי, ברוח של שרה אמנו שבקשה לגרש את ישמעאל למדבר, ללא אוכל ושתייה
.
מלכות בית דוד תתחדש ונוכל לבנות את בית המקדש השלישי בב"א.

אתר חדש עם סרטים של המחבר על בית המקדש
WWW.BEITHAMIKDASH.TV


הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

יום רביעי, נובמבר 12, 2008

למה ה' מנסה את ישראל?


פרשת וירא תשס”ח גיליון מס' 88
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461

?למה ה' מנסה את ישראל

למה אברהם אבינו גירש את הגר וישמעאל?
?האם הניסיון מסכן את האדם או מקדם אותו
הקב"ה ניסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות. חז"ל חולקים ביניהם בנוגע לפירוט הניסיונות. יש ניסיון אחד שמוזכר על ידי כולם: גירוש הגר וישמעאל.
קשה להבין שאברהם אבינו איש החסד ומכניס אורחים, מגרש את אשתו ובנו למדבר. יותר מכך, הוא מזדרז לקיים את מצוות ה' כאשר הוא משכים, על מנת לגרש אותם. כמו שכתוב: " וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים " (בראשית כא,יד). אברהם אבינו שולח אותם למדבר מצוידים במים ובלחם, בלבד.
רבנו בחיי מיישב את הקושי הזה, ומפרש שאברהם אבינו ראה בנבואה, שבניו של ישמעאל ישעבדו את עם ישראל. בני ישמעאל יעשו זאת מתוך שנאה, לכן יש להתנהג כלפיהם, כבר היום, כמו אל אויב ושונא.
"שאין אומה בעולם שיהיו שונאים לישראל כבני ישמעאל, ועל כן התנהג אברהם עמו כמו שראוי להתנהג עם השונא ונתן לו לחם ומים". ( ר' בחיי כא,יד)
אברהם אבינו הדואג מעל הכל, לעם ישראל אינו מהסס לגרש את בנו ישמעאל, מתוך דאגה לצאצאיו.
הלוואי שגם אנחנו נלמד מאברהם אבינו ונתנהג כמוהו כלפי אויבינו, בני ישמעאל. במקום זאת, מדינת ישראל מגרשת יהודים מארצם, מוסרת חבלי ארץ לאויבים, משחררת מחבלים מהכלא ומנהלת משא ומתן להמשך מסירת שטחי ארץ ישראל לגויים.
במהלך מאה השנים האחרונות, עם ישראל עבר ניסיונות קשים. חלקם עברו בהצלחה, וחלקם הסתיימו בכישלון צורב. למעשה עם ישראל עובר ניסיון אחר ניסיון, וזה התחיל מאברהם אבינו.
למה ה' מנסה אותנו?
המהר"ל מפראג בפירושו על מסכת אבות, מבהיר את מטרת הניסיון. " עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו" (מסכת אבות פרק ה משנה ג).
הקב"ה מנסה את הצדיק כדי שצדקתו תצא לאור העולם. צדיק נסתר שאינו מתגלה לציבור, לוקה בחסר. לכן הקב"ה ניסה את אברהם בניסיונות קשים, על מנת שיעמוד בהם בהצלחה וכך מוציא מכוח אל הפועל את מעלותיו. נראה לומר שכך קורה לעם ישראל, כאשר הוא עומד תחת איום תמידי, אפילו כשהוא יושב בארצו.
מתוך הניסיון שה' מביא עלינו, עם ישראל מראה את גדולתו לעולם וכך מקדש שם שמים ברבים.
לאחר הניסיון, אנחנו מרגישים התעלות רוחנית וסיפוק. במהלך מלחמת ששת הימים, עם ישראל תקף ראשון את
חומת בטון מחלקת אל ירושלים
אויביו וניצח. כבשנו חלקים רבים מארץ ישראל ובייחוד את ירושלים והר הבית. אנחנו מתגעגעים לתקופה המיוחדת הזאת. לדאבוננו מתשכ"ז (67 למניינם) קרו הרבה אירועים שליליים: נסיגות מחבלי ארץ ישראל, מלחמות סרק, גירוש יהודים מביתם והתעללות בהם. אולי הקב"ה מנסה אותנו בלבנון כדי שנכבוש את הארץ הנותרת. (עיין מאמר שנכתב בתקופת מלחמת לבנון השנייה, פרשת עקב.
http://otzma1.blogspot.com/2006/08/blog-post_13.html)
קשה לנו להאמין שלא נעמוד בכל ניסיון שמוצע לנו, וכך נעלה מדרגה. לכן לא האמנו שיהודי, יגרש יהודי אחר מביתו.
היום אנחנו חוששים יותר, ויודעים למה מסוגלת מדינת ישראל. לכן כשמדברים על מסירת הר הבית למוסלמים וחלוקת ירושלים, אנחנו צריכים להאמין לממשלת ישראל, ולפעול בהתאם.
הקב"ה מעמיד אותנו בפני ניסיון חדש: מסירת ליבו של עם ישראל למוסלמים. אם נתגבר על הניסיון הזה, נצא מאוחדים ומחוזקים; והלוואי שזה יוביל לבנין בית המקדש השלישי בב"א.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

sharethis