יום ראשון, דצמבר 28, 2014

הסנה הבוער רומז לגאולה

פרשת שמות תשס”ח גיליון מס' 97
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
הסנה הבוער רומז לגאולה

?מה הקשר בין עם ישראל בגלות ובין הסנה הבוער
?למה הקב"ה זירז את תהליך הגאולה במצרים


ספר שמות מתאר את תחילת השעבוד על ידי המצריים. באותה פרשה אנחנו רואים את קושי הגלות ויחד עם זה מתחיל תהליך הגאולה. הקב"ה תמיד מכין את גאולת עם ישראל לפני צרות הגלות. כך היה למשל, עם מינוי אסתר המלכה לפני גזרות המן הרשע יש"ו. גם אנחנו זכינו לראות את פריצת הציונות והעלייה לארץ ישראל, לפני השואה הנוראה.
הטבע של עם ישראל הוא הגאולה ויציאה מתחת עול הגויים. הטבע של ישראל לחיות בארצו תחת מלך ירא שמים ובית מקדש בנוי.
למעשה, כאשר הקב"ה מתגלה למשה רבנו במעמד הסנה הבוער הוא מבטיח לו את שלושת הדברים: עלייה לארץ ישראל, יציאה משעבוד מצרים ועבודת ה' בהר סיני והר הבית.
-עלייה לארץ: "וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מהארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה.." (שמות ג,ח).
-ביטול שעבוד הגויים ומינוי מלך: " ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים" (שמות ג,י).
-רמז עבודת המקדש בהר הבית: "...בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" (שמות ג,יב).
המילים "ההר הזה" מכוונים להר סיני לפי פירוש רש"י, נראה לומר שזהו גם רמז להר הבית ועבודת הקרבנות בבית המקדש.
האם קיים קשר בין הסנה הנמצא על הר סיני והר הבית?בעל ה"בית גנזי" עורך השוואה בין קדושת מקום הסנה הבוער לבין מקום המקדש (עיין דף ע"א-ג ספר שמות).
למה קדושת מקום הסנה לא נשמרה לדורות?
האם הסנה הבוער שאינו אוכל רומז לגאולת מצרים ובכלל את כל גלויות ישראל?
"הבית גנזי" כותב שיש שני סוגים של קדושה: האחת הקיימת מבריאת העולם שאינה בטלה לעולם, והשנייה הנובעת מהתאספות של כוחות הקדושה שהינה זמנית ויכולה להתבטל.
בהר הבית, במקום המקדש קיימות שני סוגי השכינה. כאשר בית המקדש בנוי אז מתווספת לשכינה העצמית שבהר המוריה את התאספות כוחות הקדושה הבאים מכל העולם.
לעומת זאת, בהר סיני שכנה קדושה הנובעת מהתאספות נקודתית של קדושה, לקראת מתן תורה לבני ישראל.
קדושה מסוג זה הייתה זמנית ונעלמה לאחר מתן תורה. אומנם לקדושה הזמנית הזאת יש מעלה מיוחדת: שהיא פורצת בכוח גדול ובצורה גלויה לכל. לכן קבלת התורה בהר סיני הייתה מלווה בקולות וברקים וניסים גלויים רבים.
אותו תהליך קרה עם הסנה כאשר הוא בער כתוצאה מהתאספות כוחות הקדושה, ואינו נשרף כי לאחר הסתלקות השכינה הוא חזור למעמדו הקודם, ללא קדושה עצמית. הלהבה שבערה רומזת להתפרצות של גאולת מצרים, שהתרחשה טרם זמנה (210 שנים במקום 400 שנה שהובטחו לאברהם אבינו).
יוצא מכאן, שגם בזמן גלותם של ישראל, השכינה יורדת על ישראל אלא שהיא אינה גלויה.כאשר השכינה מגיעה לרמה מספקת אז היא מתפרצת בצורה גלויה ומזרזת את תהליך הגאולה.
אנחנו זוכים לחיות בתקופה של "אתחלתא דגאולה", וראינו בעבר הלא רחוק התפרצויות של אש הגאולה. בשנת תש"ח הוקמה מדינת ישראל ובשנת תשכ"ז כבשנו את ירושלים והר הבית.
לדאבוננו, אנחנו לא הבנו את גודל השעה והרמזים הגלויים שהקב"ה שלח לנו. עלינו לפעול באופן מיידי להגברת השכינה בארץ ישראל.
הקדושה העצמית של ארץ ישראל, ירושלים והר הבית לא השתנתה מימי בריאת העולם.
אבל עלינו להוסיף את הקדושה השנייה הנובעת מהתאספות כוחות הקדושה מכל העולם. פעולות אלה יזרזו את הגאולה: עליית יהודי העולם לארץ, כיבוש כל חלקי ארץ ישראל , העמדת מלכות הפועלת לפי התורה וכמובן בניין בית המקדש השלישי.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98


הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום שני, דצמבר 15, 2014

חג חנוכה: העשייה מקדימה את השכינה

פרשת מקץ חנוכה תשס"ט גיליון מס' 144
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

העשייה מקדימה את השכינה
מה עשו החשמונאים כדי לנצח במלחמה נגד היוונים?
מדוע ירושלים של מטה עדיפה על ירושלים של מעלה?

בחג החנוכה ישנו דגש מיוחד על מעשה ידי האדם. אנחנו חוגגים את ניצחון הצבאי של החשמונאים על היוונים. בנוסף אנחנו מנציחים את חידוש הדלקת המנורה בחצר בית המקדש, וחנוכת המזבח. לאחר הדלקת המנורה, עם ישראל טיהר את בית המקדש והכשיר את כליו.
כמו שכתוב בתפילת "על הנסים": " ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך"
החשמונאים פעלו בשני מישורים שונים. הראשון בעניינים גשמיים, לכאורה בניהול המלחמה. השני עוסק בדברים רוחניים, בדרגת קדושה הגבוהה ביותר.
כדי לנצח במלחמה, החשמונאים עברו מעיר לעיר כדי לשכנע את עם ישראל להתגייס למען קידוש שם שמים בעולם. הסיסמא שהתנוססה על דגלי המרד הייתה: מי לה' אלי.
מטרת המלחמה הייתה, להשכין את השכינה בארץ ובעולם.
כדי לנהל מלחמה נגד אומות העולם, עלינו לפעול לפי הכללים שלהם. דרושים חיילים מצוידים בכלי נשק ובאסטרטגיה מנצחת.
בקיצור, עם ישראל צריך לצאת מבתי המדרשות ולהפסיק את עבודות השדה כדי להשתתף במלחמה.
לאחר הניצחון על היוונים, המשימה לא הושלמה. החשמונאים הזדרזו לטהר את בית המקדש ולחנוך אותו.
גם הפעם, הם פינו, בנו, ניקו את שרידי בית המקדש. אומנם הם בנו בית להקב"ה, אבל למעשה הם עסקו בעבודות בניה.
מכאן אנחנו למדים על חשיבות מעשה האדם, שמזמן את השכינה בתוך בנין אבנים.
הקב"ה מבקש מאיתנו מעשים, כדי להוכיח את האמונה שלנו, כמו שכתוב: " ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה,ח).

יום ראשון, דצמבר 14, 2014

חג חנוכה: החנוכייה מבטלת את הגלות

פרשת מקץ-חנוכה תשס”ח גיליון מס' 94
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
החנוכייה מבטלת את הגלות
למה מדליקים נרות בחג החנוכה , זכר למנורת הזהב?
למה נרות חנוכה מבטלות את הגלות ?
אנחנו מדליקים מידי שנה חנוכייה, זכר למנורת המקדש שדלקה דרך נס שמונה ימים. במאמר של תשס"ז ראינו שבמשך שמונה ימים החשמונאים טיהרו את בית המקדש ובנו את כליו, כנגד זה אנחנו מדליקים נרות שמונה ימים.
במידה והם היו מסיימים את המזבח וכליו בארבעה עשרה ימים למשל, אז היינו חוגגים ארבעה עשרה ימים את חג החנוכה; כך כתוב ממגילת תענית.
הנרות והמקדש
בעל ה"שם משמואל" מציין שמצוות הדלקת נרות היא העבודה היחידה שהייתה במקדש וממשיכים לקיים אותה עד היום למרות חורבן בית המקדש.
מצוות הדלקת מנורת הזהב בבית המקדש שונה משאר עבודות המקדש. מצווה זו ניתנה לאהרון כפיצוי ונחמה על זה ששבט לוי לא הביא קרבן ביחד עם שאר השבטים, בזמן חנוכת המשכן.
הקרבנות תלויים בקיום בית המקדש אבל המנורה דולקת לעולם. (עיין מדרש רבה בהעלותך טו,ג).
הרמב"ן בפרשת בהעלותך מקשה על המדרש רבה ואינו מבין למה הדלקת המנורה היא "לעולם"; כאשר בית המקדש חרב גם הדלקת המנורה פסקה. הרמב"ן מחדש חידוש נפלא ואומר שחז"ל מתכוונים להדלקת נרות חנוכה שלא פסקו לעולם אפילו לאחר החורבן (רמב"ן במדבר ח,ב).
איך האור דוחה את החושך

יום שני, דצמבר 08, 2014

חג חנוכה: להדליק את סמל המדינה


פרשת וישב חנוכה תשס"ט גיליון מס' 143
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

להדליק את סמל המדינה
למה היהודים לא זכו בחיים שלווים בתקופת היוונים?
איך להביא שלום אמיתי בארץ ישראל, כדוגמת החשמונאים?


יעקב אבינו מבקש לשבת ולנוח מכל האירועים הקשים שעברו עליו עד כה, עם לבן, עשו, שכם וכו'. הוא חוזר לארץ כנען כדי להתקרב להקב"ה ולגדל את ילדיו בשלווה.
כמו שכתוב: וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב, בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו--בְּאֶרֶץ, כְּנָעַן (בראשית לז,א).
חז"ל אומרים שאין מנוחה לצדיקים בעולם הזה, אלא בעולם הבא. לכן לאחר פסוק זה, מתחיל הסיפור של יוסף ואחיו. "אמר רבי אחא בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים לישב בשלוה בעולם הזה השטן בא ומקטרג " ( בראשית רבה פד,ג).
נראה לומר, שכל מה שקורה ליחידים כמו האבות, קורה גם לעם ישראל כ-עם.

עם ישראל אינו יכול לשבת בארצו, בשלווה.

יום ראשון, דצמבר 07, 2014

פרשת שבוע: וישב וחנוכה: יוסף הצדיק: החשמונאי הראשון

פרשת וישב-חנוכה תשס”ז גיליון מס' 44
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס:6246461-02
לגירסא לחלוקה לחץ כאן
יוסף הצדיק: החשמונאי הראשון
האם יוסף הצדיק היה מקור השראה לחשמונאים ?
האם ניתן לנצח את הגלות ללא צ-יון ?

יוסף הצדיק נמכר כעבד במצרים, לשר הטבחים פוטיפר. אשתו של פוטיפר מנסה להכשיל את יוסף בעבירה של גילוי עריות. יוסף, מרוב צדקותו עומד בניסיון העריות ואינו חוטא.
בתקופת החשמונאים, היוונים פעלו באותה דרך כדי לנסות להשמיד את עם ישראל ח"ו. רבים מבני ישראל התייוונו והתחתנו עם נשים נוכריות. החשמונאים בראשות מתתיהו המשיכו את דרכו של יוסף הצדיק. הם השתמשו בכוח הצדקות של יוסף -שגילה נגד אשת פוטיפר, כדי להילחם במתייוונים וביוונים כאחד ולטהר את בית המקדש. היוונים טימאו את בית המקדש בגלל העריות.
רמז לכך ניתן ללמוד מתוך דברי "בעל הטורים", כאשר שכם בן חמור טימא את דינה. "בעל הטורים" מפרש את המילה "טימא" כמעשה של גילוי עריות. באותו אופן ניתן לפרש שחטא העריות טימא את ההיכל ואת המקדש בפסוקים האלה:
"טִמְּאוּ אֶת הֵיכַל קָדְשֶׁךָ שָׂמוּ אֶת יְרוּשָׁלַם לְעִיִּים" (תהילים עט)
"טִמְּאוּ אֶת מִקְדָּשִׁי בַּיּוֹם הַהוּא" (יחזקאל כג,לח).יום שבת, דצמבר 06, 2014

פרשת שבוע: וישב - אין מנוחה לעם ישראל

פרשת וישב תשס”ח גיליון מס' 93
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
אין מנוחה לעם ישראל
?במה חטא יעקב אבינו כשביקש לשבת בשלווה
?האם עם ישראל יכול לשאוף לחיים שקטים בארץ ישראל

המילים הראשונות של הפרשה מתארות תמונה אידיאלית, כאשר יעקב אבינו חוזר לארץ מולדתו. כמו שכתוב: " וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען " (בראשית לז,א).
רש"י מביא את דברי הביקורת של המדרש רבה על התנהגות יעקב אבינו שחיפש שלווה בעולם הזה. בעקבות זה קרה האסון של מכירת יוסף על ידי אחיו.
" ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף." (עיין רש"י ומדרש רבה פד,ו).
הקב"ה מבטיח לצדיקים מנוחה ושלווה לעולם הבא, לכן בעולם הזה אין להם זכות לנוח. בעל ה"שם משמואל" שואל על המדרש הזה; הרי יעקב אבינו לא ביקש לנוח כדי ליהנות מתענוגי עולם הזה, אלא ביקש לעבוד את ה' וללמוד תורה ללא טרדה ומתוך שקט נפשי. אם כך במה הוא שגה?
התשובה נמצאת בדברי הרמב"ם בהלכות תשובה, כאשר הוא מתאר את ימו המשיח. בתקופת מלך המשיח עם ישראל יוכל ללמוד תורה ולעסוק במצוות ללא הפרעה מצד אומות העולם, כאשר השלווה הזאת תביא את ישראל לעולם הבא.
" ומפני זה התאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, וימצאו להן מרגוע וירבו בחכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. " (רמב"ם הלכות תשובה ט, ח).
האדם בא לעולם כדי לתקן אותו ולהעלות את החומר למעלה גבוהה יותר, ובסוף להפוך אותו לדבר רוחני.
לכן אין לנו רשות לנוח בעולם הזה, כי העבודה מרובה


יום ראשון, נובמבר 30, 2014

הכזונה יעשה את מקום מקדשנו ! וישלח תשס"ז


פרשת וישלח תשס”ז גיליון מס' 43
מאת שמואל בן חמו

לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס: 02-6246461
לגירסת הדפסה לחץ כאןהכזונה יעשה את מקום מקדשנו !איך לשחרר את "השבויים" שבשדרות ואת החיילים החטופים ?
האם שמעון ולוי עשו את המעשה הנכון בהריגת אנשי שכם ?
יעקב אבינו שולח מלאכים לעשו ומתגרה בו. חז"ל אינם רואים בעין יפה את ההתנהגות של יעקב.
למה הוא היה צריך לעורר את הכלב שיושן ולגעת באוזניו ? "ר"ה פתח מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו .......כך אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב" (מדרש רבה עה,ג).
יעקב מנסה למצוא חן בעיני עשו לכן הוא שולח לו מתנות רבות. יעקב אבינו משפיל את עצמו עוד יותר כאשר הוא קורא- לאחיו "אדוני" ומכנה את עצמו "עבד", כמו שכתוב:"כֹּה תֹאמְרוּן לַאדֹנִי לְעֵשָׂו כֹּה אָמַר עַבְדְּךָ יַעקב" (בראשית לב,ד).
יעקב אבינו חוטא כאשר הוא מתחנף לעשו הרשע. מובא במסכת סוטה, שכל המתחנף לחבירו בסופו של דבר נופל בידו, ונהיה עבד שלו.
"ואמר רבי אלעזר כל המחניף לחבירו סוף נופל בידו ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו ואם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו" (סוטה מא/ב).
ה"כלי יקר" מפרש את הפחד של יעקב לקראת המפגש עם עשו, בכך שהוא הרגיש שהוא חטא כאשר הוא החניף לרשע. (כלי יקר בראשית לב,ח)
הרמב"ן מפרש שהחנופה של יעקב כלפי עשו רומזת לעתיד, כאשר עם ישראל ייפול בידי הרומאים (אדום) בזמן חורבן בית המקדש השני. הנפילה תתחיל לאחר חתימת הסכם שלום בין מלכי יהודה ובין הרומאים. "ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים (ספר החשמונאים א ח) ומהם שבאו ברומה (כך כותב רבינו בויקרא כו טז), והיא היתה סבת נפילתם בידם".(רמב"ן בראשית לב,ד).
לצערנו זה נכון גם היום כאשר ממשלת ישראל מנסה בכל מחיר למצוא חן בעיני אומות העולם ולחתום על הסכמי שלום עם הגויים.
לעומת זאת, אנחנו רואים תגובה שונה של שמעון ולוי כלפי אנשי שכם, בעקבות החטיפה והאונס של דינה. שמעון ולוי אינם חוששים מתגובה מהמדינות השכנות, בניגוד ליעקב שכעס עליהם והוכיח אותם. ישנו מדרש המשבח את הריגת אנשי שכם, כמו שמובא במדרש רבה: "אמר רבי יהודה בר סימון עכורה היתה החבית וצללנו אותה ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו" (בראשית רבה פ,יב). אברהם אבינו, גם הוא גילה אומץ רב כאשר הוא פתח במלחמה נגד ארבעת המלכים כדי לשחרר את לוט מהשבי. הוא הבין שחטיפת לוט איננה מעשה טרור מקומי, אלא קריאת תיגר כלפי הקב"ה. במצב כזה חייבים למסור את נפשנו כדי למנוע חילול השם בעולם. זה בדיוק מה שעשו אברהם אבינו ובני יעקב-שמעון ולוי כדי למנוע חילול השם, כאשר הם היו מוכנים למסור את נפשם למען הקב"ה.
הלוואי שנלמד מאבותינו איך לשחרר את "השבויים" שבשדרות ואת החיילים החטופים.
הגאולה האחרונה לא תבוא מתוך חנופה לגויים או בדרך נסתרת כלשהי אלא ההיפך, בצורה גלויה ומתוך עוצמה.
ליעקב אבינו נוסף שם חדש: ישראל. שני השמות רומזים לשתי הגאולות; יעקב כנגד גאולת מצרים וישראל כנגד הגאולה האחרונה.
גאולת מצרים התרחשה בחיפזון ובצורה של מנוסה ורמייה- כי הם ביקשו ללכת לזבוח לה'. שורש השם יעקב: עקבה.
הגאולה אחרונה תהיה גלויה וישרה, בדומה לשם ישראל שבא מלשון ישר: ישר אל. כך מפרש ה"כלי יקר" (בראשית לה,י) את משמעות שני השמות של יעקב אבינו.

על מנת לקרב את הגאולה עלינו ללמוד מאבותינו לא להתחנף לאומות העולם כדי לא ליפול בידם ח"ו. אין מקום למשא ומתן למסירת חלקים מארץ ישראל, או לשחרור שבויים. עלינו לשחרר את הר הבית משליטה מוסלמית ולהחזיר את הריבונות היהודית על מקום המקדש- שנקנה על ידי דוד המלך כמו שכתוב במדרש רבה: "א"ר יודן בר סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו הן מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף"(בראשית רבה עט,ז).
עלינו לפעול ולא להפקיר את הר הבית לידי הגויים: הכזונה יעשה את מקום מקדשנו !

איך נפתור את בעית הפלשתים?


פרשת וישלח תשס"ט גיליון מס' 142
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

איך נפתור את בעית הפלשתים?מיהו משיח בן יוסף, ומה תפקידו היום?
מה יכריע את עמלק והפלשתים לקראת הגאולה?

יעקב אבינו ומשפחתו חוזרים לארץ ישראל. יעקב אבינו מתגרה בעשו אחיו, ושולח לו שליחים. מטרת השליחות אינה מובנת כל כך, ובייחוד המסר עצמו.
יעקב אבינו מפרט לפני עשו את רכושו: שור, חמור, צאן, עבד ושפחה. כמו שכתוב: ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה... (בראשית לב,ו).
חז"ל מפרשים את הפסוק הזה ביחס לשני המשיחים שיתגלו לעתיד לבוא: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
"רבנן אמרי שור זה משוח מלחמה שנאמר בכור שורו הדר לו (דברים לג), חמור זה מלך המשיח שנאמר עני רוכב על חמור (זכריה ט) ...." (בראשית רבה עה,ו).
על פי חז"ל, יש שני משיחים שונים, הבאים משני שבטים: יוסף ויהודה.
משיח בן יוסף קשור לעניינים חומריים, כמו בניית הארץ, הקמת תשתיות לאומיות או ענייני הבטחון.
לכן הסמל של יוסף הצדיק ומשיחו הינו השור. השור מעבד את האדמה ומכין אותה לזריעה, לקראת ביאת משיח בן דוד.
הסמל של משיח בן דוד הוא החמור. בעל ה"שם משמואל" מפרש שהחמור מבטא את מידת הביטול להקב"ה. החמור מציית לפקודות בעליו ללא עוררין. משיח בן דוד מתגלה אחרי הופעתו של משיח בן יוסף. משיח בן דוד מבטא את העניינים הרוחניים.
משיח בן יוסף אינו בהכרח אדם אחד בודד. הוא יכול להיות מורכב מקבוצה של אנשים.
יש רבנים המשווים את תנועת הציונות למשיח בן יוסף. הציונות העלתה יהודים רבים לארץ ישראל, הקימה שלטון וצבא עצמאיים ויצרה כלכלה מפותחת ומשגשגת.
אלה עניינים הקשורים לעולם החומרי, לכן זה מתקשר היטב עם המהות של משיח בן יוסף.
אסור לנו לשכוח שמשיח בן יוסף, הוא שלב מקדים לבואו של משיח בן דוד. משיח בן יוסף אינו התכלית אלא תחנת ביניים.
נראה לומר שהציונות החילונית, המנותקת מן התורה סיימה בהצלחה את תפקידה בשנת תשכ"ז, בזמן מלחמת ששת הימים.
ה"שם משמואל", מפרש את המדרש שהבאנו למעלה בצורה נפלאה. משיח בן יוסף המכונה במדרש "משוח מלחמה", יילחם בגויים ויכריע אותם. הוא ינצח את אומות העולם ויתקן אותם. אומנם, יש עם אחד שאינו נכנע למשיח בן יוסף, והוא: עמלק.
עמלק מסמל את הטומאה בעולם, כי הוא נלחם נגד השכינה ונגד הקב"ה. לכן נגדו, דרוש מאבק שונה.
הקדושה של משיח בן דוד יכולה לבטל את הטומאה של עמלק, בעזרת האור שהיא מקרינה. מחיית עמלק תתבצע מעצמה ומכוח הקדושה של משיח בן דוד.
" אבל משיח בן דוד שהוא נגד פגם הלב לא יהיה צריך ללחום עמהם למחות את שמם כלל אלא ממילא יתבררו ויתלבנו ויכללו בקדושה, ואין זה נקרא מלחמה כלל." (שם משמואל וישלח תרע"ג דף יז).
ברוך ה', אין לנו בעיות חמורות עם המדינות הערביות השכנות. הכרענו אותן במהלך מלחמות קשות במהלך מאה שנים האחרונות.
נשארה בעיה אחת לא פתורה, והיא הערבים החיים בארץ ישראל, הקרויים פלשתים. למעלה מארבעים שנה, ניסינו בכל הדרכים האפשריים לפתור את הבעיה הזאת ללא הצלחה. כנראה שהפלשתים באים מזרע עמלק, והציונות החילונית (משיח בן יוסף) לא יכולה להם.
משיח בן דוד הוא היחיד שיכול לפתור את העניין. כל מה שניסו הפוליטיקאים וממשיכים לנסות, הביא לתוצאות שליליות המסכנים את כולנו. ראה מסירת הר הבית לוואקף, פינוי סיני, הסכמי אוסלו, התנתקות, עמונה, חברון ובניסוי הבא חלוקת ירושלים ח"ו.
הגברת הקדושה יכולה לגבור על זרע עמלק. לכן הפתרון הינו לבנות את המזבח ולחדש את עבודת הקרבנות. כאשר הפלשתים יראו שעם ישראל נכנס לתהליך של "משיח בן דוד", אז הם ייכנעו ללא מלחמה.
זו משמעות המדרש רבה, כאשר משיח בן דוד הנמשל לחמור, מכריע את עמלק.
הפוליטיקאים אינם יכולים לפתור את הבעיות של עם ישראל בנושא: בטחון, כלכלה, צדק ו"שלום".
המנדט של משיח בן יוסף הסתיים.לצערנו הם ממשיכים להתעקש להנהיג את עם ישראל. עלינו להיזהר מהם, כי חיה פצועה וגוססת מסוכנת מאוד.
לכן הם פועלים בחוסר אחראיות וטועים בהגדרת האויב האמיתי. היהודים שומרי תורה ומצוות החפצים לגילוי משיח בן דוד, מסומנים כאויב של המדינה.
עלינו להבין את המסר ששלח יעקב אבינו לעשו ולקיים אותו. אין צורך במלחמה, אלא הגברת השכינה בארץ ובעולם, על ידי בנין בית המקדש השלישי.
כך נגבור על הפלשתים ונקרב את הרחוקים להקב"ה בב"א.

יום ראשון, נובמבר 23, 2014

בנימין אינו משתחווה לגויים

פרשת וישלח תשסח גיליון מס' 92
                     מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
 EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com  
לקריאת מאמרים נוספים : www.otzma1.blogspot.com    
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461                                                
בנימין אינו משתחווה לגויים
למה בנימין אינו משתחווה לעשו?
מה מייחד את בנימין ביחס לשאר השבטים?

הפרשה עוסקת במפגש בין יעקב אבינו ועשו או ברמה כללית יותר, בין עם ישראל ובין אדום.
מפגש זה מסתיים בטקס של שבע השתחוויות של יעקב אבינו ומשפחתו מול עשו הרשע. בלהה וזילפה משתחוות ראשונות, אחריהן לאה ובניה ולבסוף רחל אימנו ויוסף. כאשר יוסף ורחל אימנו משתחווים, התורה משנה את סדר הופעתם מול עשו, ומקדימה את יוסף לרחל אימנו. כמו שכתוב: " ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו " (בראשית לג,ו).
משינוי סדר הפסוק, חז"ל לומדים שיוסף עמד לפני אימו והסתיר אותה מפני עשו, כדי להגן עליה מפני הרשע. יוסף ידע שאימו יפת תואר וחשש שעשו יסתכל עליה ויחשוק בה. (עיין מדרש רבה וישלח ע"ח,י).
בזכות זה יוסף זכה בברכה מיוחדת נגד עין הרע, כמו שכתוב: "בן פורת יוסף בן פורת עלה עין" (בראשית מט,כב).
איפה היה בנימין במעמד הזה?
בנימין היה בבטן אימו לכן הוא היחיד מבין השבטים שלא השתחווה לעשו, אבי אדום.
בעל ה"בית יעקב" מוסיף ואומר שזה אינו פעם ראשונה שבנימין לא נכנע לגויים. כאשר לבן רדף אחרי יעקב אבינו וחיפש בכל כליו את האלילים שלו, רחל לא קמה בפניו ואומרת ללבן: "ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני כי לוא אוכל לקום מפניך" (בראשית לא,לה).
רחל אימנו לא רצתה להכניע את עצמה לפני גוי, כי היא הייתה בהריון של בנימין הצדיק. הקב"ה שומר את בנימין שמירה מיוחדת כדי שלא יתכופף או יכניע את עצמו מול אומות העולם.
לכן רחל לא קמה בפני לבן בזמן הריון בנימין וגם בנימין לא נכח במעמד ההשפלה של יעקב אבינו מול עשו.
כך ה"בית יעקב" כותב:" זה השבט עומד על הספר לקבץ ולקבל טובות מבחוץ להכניסם לקדושה " (בית יעקב ,ויצא אות ע"ה).
לבנימין יש דרגה מיוחדת של קדושה ובעקבות זה הוא שונה משאר השבטים.
בנימין נולד בארץ ישראל בניגוד לשאר אחיו, והוא היחיד שלא השתתף במכירת יוסף לישמעאלים.
לא רק בנימין הצדיק שומר על כבוד ישראל אלא גם צאצאיו.
מרדכי היהודי אף הוא משבט בנימין, אינו משתחווה להמן הרשע. מדרש ה"ילקוט שמעוני" מביא ויכוח בין המן הרשע ומרדכי היהודי. המן טוען בצדק, שיעקב


אבינו השתחווה שבע פעמים לאבותיו, אז אין סיבה שהוא לא יעשה כמותם וישתחווה לו.
מרדכי ענה לו שהוא ימיני- משבט בנימין, ובנימין לא השתחווה לעשו לכן גם הוא לא ישתחווה להמן הרשע.
(עיין ילקוט שמעוני אסתר  פרק ג, תתרנד)
כתוצאה מעמידתו האיתנה מול הגויים, בית המקדש נבנה בנחלה של שבט בנימין.
נראה לומר שבית המקדש המסמל את השכנת השכינה בעולם, יכול להתקיים רק בשבט שאף פעם לא נכנע לגויים.
בית המקדש יכול להיבנות כאשר עם ישראל אינו מתחשב בגויים ואינו מושפע מהם.
זה בעצם ימות המשיח כאשר עם ישראל אינו משועבד לאומות העולם.
מיום הקמת מדינת ישראל אנחנו סובלים מעול הגויים, ושואלים את עצמנו לפני כל החלטה חשובה: מה יגיד העולם?

עלינו ללמוד מבנימין הצדיק וממרדכי היהודי איך להישאר זקופים ולא להיכנע לאומות העולם.
ירושלים והר הבית הם לב עם ישראל, ואין זכות לאף אדם לוותר או לערער על ריבונותנו עליהם.

כל ממשלה או גוף שמוכן להתנתק מירושלים אינו מייצג את העם היהודי. לכן קמה יוזמה ברוכה על ידי מספר חברים המקימים בימים אלה אלטרנטיבה לשלטון בארץ ישראל. בשבוע הבא תוקם "הקונגרס היהודי החדש" במטרה להחזיר את ריבונות העם היהודי בארץ ישראל.

סרט וידאו על המאמר http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל
  
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
בנימין אינו משתחווה לגויים
למה בנימין אינו משתחווה לעשו?
מה מייחד את בנימין ביחס לשאר השבטים?
הפרשה עוסקת במפגש בין יעקב אבינו ועשו או ברמה כללית יותר, בין עם ישראל ובין אדום.
מפגש זה מסתיים בטקס של שבע השתחוויות של יעקב אבינו ומשפחתו מול עשו הרשע. בלהה וזילפה משתחוות ראשונות, אחריהן לאה ובניה ולבסוף רחל אימנו ויוסף. כאשר יוסף ורחל אימנו משתחווים, התורה משנה את סדר הופעתם מול עשו, ומקדימה את יוסף לרחל אימנו. כמו שכתוב: " ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו " (בראשית לג,ו).
משינוי סדר הפסוק, חז"ל לומדים שיוסף עמד לפני אימו והסתיר אותה מפני עשו, כדי להגן עליה מפני הרשע. יוסף ידע שאימו יפת תואר וחשש שעשו יסתכל עליה ויחשוק בה. (עיין מדרש רבה וישלח ע"ח,י).
בזכות זה יוסף זכה בברכה מיוחדת נגד עין הרע, כמו שכתוב: "בן פורת יוסף בן פורת עלה עין" (בראשית מט,כב).
איפה היה בנימין במעמד הזה?

בנימין היה בבטן אימו לכן הוא היחיד מבין השבטים שלא השתחווה לעשו, אבי אדום.בעל ה"בית יעקב" מוסיף ואומר שזה אינו פעם ראשונה שבנימין לא נכנע לגויים. כאשר לבן רדף אחרי יעקב אבינו וחיפש בכל כליו את האלילים שלו, רחל לא קמה בפניו ואומרת ללבן: "ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני כי לוא אוכל לקום מפניך" (בראשית לא,לה).

רחל אימנו לא רצתה להכניע את עצמה לפני גוי, כי היא הייתה בהריון של בנימין הצדיק. הקב"ה שומר את בנימין שמירה מיוחדת כדי שלא יתכופף או יכניע את עצמו מול אומות העולם.
לכן רחל לא קמה בפני לבן בזמן הריון בנימין וגם בנימין לא נכח במעמד ההשפלה של יעקב אבינו מול עשו.
כך ה"בית יעקב" כותב:" זה השבט עומד על הספר לקבץ ולקבל טובות מבחוץ להכניסם לקדושה " (בית יעקב ,ויצא אות ע"ה).
לבנימין יש דרגה מיוחדת של קדושה ובעקבות זה הוא שונה משאר השבטים.
בנימין נולד בארץ ישראל בניגוד לשאר אחיו, והוא היחיד שלא השתתף במכירת יוסף לישמעאלים.
לא רק בנימין הצדיק שומר על כבוד ישראל אלא גם צאצאיו.
מרדכי היהודי אף הוא משבט בנימין, אינו משתחווה להמן הרשע. מדרש ה"ילקוט שמעוני" מביא ויכוח בין המן הרשע ומרדכי היהודי. המן טוען בצדק, שיעקב
אבינו השתחווה שבע פעמים לאבותיו, אז אין סיבה שהוא לא יעשה כמותם וישתחווה לו.
מרדכי ענה לו שהוא ימיני- משבט בנימין, ובנימין לא השתחווה לעשו לכן גם הוא לא ישתחווה להמן הרשע.
(עיין ילקוט שמעוני אסתר ג תתרנד)
כתוצאה מעמידתו האיתנה מול הגויים, בית המקדש נבנה בנחלה של שבט בנימין.
נראה לומר שבית המקדש המסמל את השכנת השכינה בעולם, יכול להתקיים רק בשבט שאף פעם לא נכנע לגויים.
בית המקדש יכול להיבנות כאשר עם ישראל אינו מתחשב בגויים ואינו מושפע מהם.
זה בעצם ימות המשיח כאשר עם ישראל אינו משועבד לאומות העולם.
מיום הקמת מדינת ישראל אנחנו סובלים מעול הגויים, ושואלים את עצמנו לפני כל החלטה חשובה: מה יגיד העולם?
עלינו ללמוד מבנימין הצדיק וממרדכי היהודי איך להישאר זקופים ולא להיכנע לאומות העולם.
ירושלים והר הבית הם לב עם ישראל, ואין זכות לאף אדם לוותר או לערער על ריבונותנו עליהם.
כל ממשלה או גוף שמוכן להתנתק מירושלים אינו מייצג את העם היהודי. לכן קמה יוזמה ברוכה על ידי מספר חברים המקימים בימים אלה אלטרנטיבה לשלטון בארץ ישראל. בשבוע הבא תוקם "הקונגרס היהודי החדש" במטרה להחזיר את ריבונות העם היהודי בארץ ישראל.
סרט וידאו על המאמר
הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:

פתחון בת סעדה ז"ל

יום שלישי, נובמבר 18, 2014

יעקב הקים בית תפילה בהר הבית

פרשת ויצא תשס”ז גיליון מס' 42
מאת שמואל בן חמו

לשלוח EMAIL לקבלת מאמרים הבאים:
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס: 02-6246461
להדפסה לחץ כאן
יעקב הקים בית תפילה בהר הבית


?למה התפילות נקבעו על ידי האבות
?האם זה מקרי שכל התפילות שתקנו האבות התקיימו בהר הבית
יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית כמו שנאמר " וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם " -לשון פגיעה הוא לשון תפילה. (ברכות כו ע/ב). הוא התפלל בהר הבית לאחר שהקב"ה עשה לו "קפיצת דרך", בעקבות הצער שנגרם לו כשהוא עבר ליד מקום שהתפללו אבותיו ולא עצר שם.
אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית כמו שכתוב" וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר עָמַד שָׁם אֶת פְּנֵי יְדֹוה"(בראשית יט,כז). הר הבית נקרא "מקום"- כך התורה מכנה את הר המוריה כאשר אברהם רואה מרחוק את מקום העקידה כמו שכתוב: "וירא את המקום מרחוק". (רש"י בראשית כח,יא).
יצחק תיקן את תפילת מנחה, כאשר הוא התפלל בשדה- הרי זה הר הבית, לקראת פגישתו הראשונה עם רבקה, כמו שכתוב:" ויֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה לִפְנוֹת עָרֶב וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה גְמַלִּים בָּאים" (בראשית כד,סג).
למעשה כל שלושת התפילות, שחרית, מנחה וערבית נקבעו על ידי אבותינו בהר הבית- מקום בית המקדש.מכאן אנחנו למדים על החשיבות להתפלל בהר הבית.
למה דווקא התפילות שאמרו אבותינו בהר הבית נקבעו לדורות?
רש"י מפרש שכל התפילות עולות לשמים ממקום המקדש כמו שכתוב "אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱלֹקִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָים" (בראשית כח,יז). הר הבית הוא מעין שער המחבר את העולם שלנו לעולמות העליונים.
הרמב"ן אומר שכל המתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כסא הכבוד, כי בהר הבית שער השמים פתוח לתפילתם של ישראל, והמחסומים הפיזיים או הרוחניים אינם קיימים.
בעל הטורים מציין (בראשית כח,יב) שהגימטרייא של המילה "סולָּם"- 136, שווה לזו של המילה "קול", כי קול תפילת הצדיקים הוא סולם למלאכים לעלות בו, כמו הסולם שבחלום של יעקב אבינו. עכשיו מובן יותר, למה התחשק ליעקב להתפלל בהר הבית, כמו אבותיו.
מה בנוגע להיום ?
בוודאי שלתפילה בהר הבית יש מעלה גדולה יותר מכל התפילות שבעולם. לכן למרבה הצער, מדינת ישראל בשיתוף פעולה עם ההקדש המוסלמי (בערבית: הוואקף) אוסרים על היהודים להתפלל במקום המקדש, משנת תשכ"ז. כנראה שהם אינם מעוניינים שתפילותינו יעלו ישירות לשמים, וכך נקרב את הגאולה ההולכת ומתקרבת.
הם מפחדים מתפילותינו !
לכן עלינו לדרוש מהרשויות להתיר תפילות יהודים בהר הבית, כדי להמשיך את מסורת אבותינו הקדושים
.
מהו מקשר את התפילות לעבודת הקורבנות ?
יש מחלוקת במסכת ברכות (דף כו ע/ב) על מקור התפילות: האם האבות תקנו אותן כמו שראינו למעלה או חז"ל תקנו אותן כנגד קורבנות התמיד שהיו מקריבים בבית המקדש. תפילת שחרית כנגד קורבן התמיד של הבוקר, תפילת מנחה כנגד קורבן התמיד של בין הערביים ותפילת ערבית כנגד האברים שלא נתעכלו במהלך היום, ויישרפו במשך הלילה.
מסקנת הגמרא היא שהאבות תקנו את התפילות וחז"ל קישרו אותן לקורבנות."לעולם אימא לך תפלות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות".
למעשה, התפילות מזכירות לנו את הקורבנות כדי שלא נשכח את עבודת המקדש. אם נשים לב קצת לתוכן התפילה נגלה שהיא מורכת בעיקר מאזכורים בנושא קדושת הר הבית ועבודת הקורבנות.
הרד"ק בספר שמואל מביא פירוש נפלא: " כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא ע"י שלא תבעו בית המקדש ......... לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטע בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלשה פעמים בכל יום השב שכינתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלם". (שמואל ב' כד,כה)
לכן אם אנחנו רוצים להשיג את מטרת התפילה עלינו לתבוע בכל ליבנו את חידוש העבודה ובניית בית המקדש השלישי בב"א.

יום שני, נובמבר 17, 2014

יעקב מתגעגע להר הבית


פרשת ויצא תשס"ט גיליון מס' 141
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר

מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

יעקב מתגעגע להר הביתמדוע יעקב רצה להתפלל בהר המוריה?
מה המפתח לכיבוש ארץ ישראל?

יעקב אבינו מכונה על ידי חז"ל, הבחיר שבאבות. ממנו יצאו שתים עשרה שבטים קדושים.
אברהם אבינו ויצחק אבינו לא התברכו בזרע מושלם, כאשר נולדו מהם בנים פסולים כמו ישמעאל ועשו.
יעקב אבינו הינו איש עשייה מובהק, שלא פחד מהתמודדויות קשות ואתגרים, הנראים בלתי אפשריים.
יעקב אבינו- איש האמת התיישב בחוץ לארץ ,בביתו של לבן. בדרך לחרן, הוא מזיז אבן גדולה החוסמת את פתח באר מים. יעקב אבינו חוזר לארץ כנען, מתגרה בעשו ונלחם במלאך שלו.
בסיום המאבק הוא זוכה בשם ישראל, המבטא את השררה, המסירות נפש ורוח הלחימה למען ה'.
לצערנו, בימינו מדינת ישראל פועלת בניגוד גמור לשמה.
השם ישראל, מבטא את רוח הגבורה היהודית כלפי הגויים ואחדות למען קדושת הארץ והעם. ראינו איך הממשלות האחרונות מנסות לכרות את השורשים של עם ישראל. השלטון הישראלי בורח משכם, מגרש יהודים מעזה, מפנה יהודים בחברון ונותן למוסלמים את הר הבית.
הממסד החילוני סיים את תפקידו, של הקמת התשתית הכלכלית וביטחונית בארץ ישראל. מעכשיו, על אנשי אמונה ושומרי תורה ומצוות להמשיך הלאה ולהנהיג את עם ישראל. אין להתמהמה, כל יום שעובר מוליד אסונות וויתורים נוספים. אף פוליטיקאי יוכל לשנות את המצב, דרוש שינוי מהפכני להחלפת שיטת השלטון בישראל.
יעקב אבינו האיר לנו את הדרך. לאחר יציאתו מבית אביו, התורה כותבת שהוא עצר בהר המוריה.
י וַיֵּצֵא יַעֲקֹב, מִבְּאֵר שָׁבַע; וַיֵּלֶךְ, חָרָנָה. יא וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם, כִּי-בָא הַשֶּׁמֶשׁ, (בראשית כח,י-יא).
רבנו בחיי מפרש על פי דברי חז"ל, שיעקב אבינו התגעגע להר המוריה. הוא התגעגע לתפילות העולות ישירות לשמים.
" ובאור המדרש כי כאשר התגעגע יעקב להר המוריה שיתפלל בו, מיד פתע פתאום קפצה לו הדרך..." (רבנו בחיי בראשית כח,י).
משנת תשכ"ז, אנחנו יכולים לעלות להר הבית ולהתפלל שם, למרות החלטה אומללה של ממשלת "ישראל" האוסרת כל תפילה.
כמה מאיתנו ניצלו את הזכות הזאת?
עלינו לעלות להר הבית, לפחות שלוש פעמים בשנה. כל מי שהתפלל בהר הבית, יוכל להעיד שיש כוונות מיוחדות. התפילות האלה משפיעות על התפילות של שאר ימות השנה, הן בכוונות, הן בגעגועים אמיתיים לבנין בית המקדש.
כוח של עם ישראל הוא בדיבור. אם רבבות יהודים יתפללו בכל ליבם, בהר הבית, זה עלול לשנות את המציאות.
כך עשה יעקב אבינו, כאשר הוא התפלל בהר המוריה.
בעל ה"שפת אמת" מפרש שיעקב אבינו כולל בתוכו כל נשמות עם ישראל. על פי חז"ל, הקב"ה קיפל את כל ארץ ישראל תחת יעקב אבינו, במשך שינתו. (ראה שפת אמת ויצא שנת תרמ"ו דף סו).
לעומת זאת, הר הבית כולל בתוכו את כל הארצות. הקב"ה נתן לישראל, את כל הארץ אשר שוכב עליה יעקב אבינו, כמו שכתוב: הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתָּה שֹׁכֵב עָלֶיהָ--לְךָ אֶתְּנֶנָּה, וּלְזַרְעֶךָ (בראשית כח,יג).
הר הבית והארץ שהתקבצה מתחת ליעקב אבינו, מוכיח את הקשר הטבעי הקיים בין הר הבית ועם ישראל, שבא מזרע יעקב.
מן המקום הקדוש הזה, יעקב אבינו מתברך בברכה מיוחדת: פריצה והתרחבות לכל שאר הארץ והעולם. כמו שכתוב: וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה; וְנִבְרְכוּ בְךָ כָּל-מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה, וּבְזַרְעֶךָ (בראשית כח,יד).
הר הבית הינו השורש והמקור לכיבוש ארץ ישראל.
עלינו לפרוץ מהר הבית לשאר הארץ והעולם. כל עוד לא נשלוט בהר הבית ורבבות יהודים יפקדו את מקום בית המקדש, לא נוכל להחזיק את ארץ ישראל שלמה.כאשר עם ישראל יפקוד את הר הבית, ולא את הכותל המערבי המנציח את החורבן, אז הגויים יקבלו את חזרתנו לציון כעובדה מוגמרת.
יש לנו מאבק עיקש נגד שליטי המדינה של השנים האחרונות. הם רוצים לקרוע את השורשים הטבעיים שלנו לירושלים, שכם, וחברון. ברוך השם, הם אינם מייצגים את רוב העם, אלא מיעוט הולך ונעלם.
בע"ה אנחנו נחזור לשורשים שלנו, בדרך יעקב אבינו ושאר האבות.
נחזור ונתפלל בהר הבית ברוב עם, ונבנה מזבח אבנים בב"א.

לבן רודף אחרי השכינה


פרשת ויצא תשס”ח גיליון מס' 91
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
לבן רודף אחרי השכינה
תכנית השמאל לחלוקת ירושלים ?למה לבן רודף אחרי יעקב אבינו
?למה התורה מרבה בפרטים, על החיפושים באוהלי יעקב אבינו ונשותיו


הפרשה מתחילה בהתחלת בניין בית המקדש, כאשר יעקב אבינו מציב את אבן הפינה בהר המוריה.
יעקב אבינו הקדים את בניית בית המקדש כדי להקל על בניו את המלאכה, בעתיד. כך פעלו כל האבות כאשר כל מעשיהם המוזכרים בתורה, היו מכוונים כדי לזכות את עם ישראל ולשמש דוגמא ראויה לחיקוי.
אנחנו נתמקד בסוף הפרשה, בבריחת יעקב אבינו מבית לבן ובמרדף שהסתיים בכריתת ברית שלום.
לכאורה הכול הסתיים לטובת כל הצדדים, והשלום ניצח. בעל "הבית גנזי" שואל למה לבן רדף אחרי יעקב אבינו ומשפחתו?
הרי לא היו לו תביעות כספיות כלשהן, כי הסכימו על שיטת חלוקת הצאן בניהם. לא הייתה סיבה ללבן לדרוש דבר עבור בנותיו, כי הוא כבר מכר אותם ליעקב בתמורה לעבודתו (בית גנזי ויצא דפים תתכז-ט).
התורה מתארת באריכות את המרדף של לבן ובניו, החיפוש היסודי באוהלי יעקב אבינו ולבסוף כריתת הברית. למעשה מדובר במאבק בין כוחות הטומאה לבין כוחות הקדושה.
לבן מסמל את כוחות
הטומאה, ויעקב אבינו את כוחות הקדושה. לבן שהוא שורש הטומאה בחרן, מנסה להחזיק בביתו את יעקב כדי להכניע את כוחות הקדושה שביעקב. לכן לבן העביד את יעקב ארבע עשרה שנה, עבור שתי בנותיו: רחל ולאה.
לבן חושב שכאשר יעקב אבינו בביתו, בחרן הוא יכול להכניע את כוחות הקדושה. לעומת זאת כאשר יעקב אבינו בורח מחרן ולוקח איתו את העבודה זרה של לבן- "התרפים", אז ללבן חושש מפני השתלטות השכינה של ישראל על כוחות הטומאה.
הסבר זה שופך אור חדש על כל פרשת המרדף של לבן.
עכשיו ברור למה לבן רדף אחרי יעקב אבינו.
התורה מתארת את פרטי החיפוש בחפציו של יעקב, כדי לרמוז לנו, שכוחות הטומאה מנסות להיאחז בכל דבר של קדושה על מנת להכניע את השכינה.
קשה להבין למה התורה חזרה חמש פעמים על המילה "אוהל" בפסוק אחד: " וַיָּבֹא לָבָן בְּאֹהֶל יַעֲקֹב וּבְאֹהֶל לֵאָה, וּבְאֹהֶל שְׁתֵּי הָאֲמָהֹת--וְלֹא מָצָא; וַיֵּצֵא מֵאֹהֶל לֵאָה, וַיָּבֹא בְּאֹהֶל רָחֵל " (בראשית לא,לג).
בעל הטורים מביא את פירוש הרא"ש, המשווה את האוהל של לאה למשכן שבמדבר ואת אוהל רבקה למשכן שילה. משכן המדבר נבנה על ידי בצלאל שבא משבט יהודה (בן לאה), לכן הוא כנגד אוהל של לאה.
משכן שילה הנמצא בנחלתו של יוסף הצדיק (בן רחל) רמוז באוהל רחל.
נראה לומר שלבן ניסה לדחוק את השכינה מהמשכן כאשר הוא הכניס את שורש הטומאה שבו, באוהלי האימהות.
לבן ביקש להתחבר לשכינה שבבית המקדש כדי להכניע אותה ח"ו.
בסופו של דבר, יעקב אבינו ולבן כורתים ביניהם ברית לדורות. משמעות הברית היא שלבן לא מנסה להכריע את כוחות הקדושה שבארץ ישראל וכנגד זה יעקב אבינו לא יתגבר על כוחות הטומאה שבחרן.
בחוץ לארץ-בגלות, הטומאה גוברת על הקדושה ומשעבדת אותה. בארץ ישראל השכינה מכניעה את הטומאה. אבל ישנה גלות רוחנית שקשה להתנער ממנה לאחר אלפיים שנה.
לכן למרות הכרזה על עצמאות ישראל בארצו משנת תש"ח (1948), עדיין עול הגויים נמצא מעל צווארנו. לכן אנחנו מבקשים בתפילה מידי יום:" ושבור עול הגויים מעל צווארנו".
לאורך אלפיים שנות הגלות המעצמות ששלטו על העולם ניסו לכבוש את ירושלים. בעבר,הפרסים, הבבלים, היוונים, הרומאים, הנוצרים, המוסלמים והיום האמריקאים מנסים להוציא מעם ישראל את ירושלים והר הבית. נדהמתי לשמוע שאמריקאי הנולד בירושלים אינו מופיע ברישומים של הקונסוליה כאדם שנולד בישראל, אלא מציינים את מקום הלידה "”yerushalayim.
אומות העולם מנסות בכל כוחן לדחוק את השכינה מירושלים ומהר הבית.
הקב"ה מנסה אותנו כדי שנוכל להראות עד כמה חשובים לנו הר הבית וירושלים. עלינו לעמוד בניסיון הקשה הזה ולהכריז בקול ברור, שארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל לעולם.
סרט וידאו על המאמר

http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

יום שבת, נובמבר 15, 2014

?מה תכלית אומות העולם


פרשת תולדת תשס”ח גיליון מס' 90
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
?מה תכלית אומות העולם?האם עשו טפל ליצחק אבינו או שמא הוא העיקר
?למה יצחק אבינו ביקש לברך את עשו לפני יעקב אבינו

בתחילת הפרשה, אנחנו עדים ללידת יעקב אבינו ועשו. שני האחים התאומים התנהגו בצורה שונה זה מזה, מתקופת ההיריון. כשהם גדלו והפכו לנערים הניגוד התבטא בצורה חריפה יותר, כמו שכתוב: "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים" (בראשית כה,כז).
יעקב אבינו ישב ולמד תורה באוהלם של שם ועבר, ועשו רדף אחרי ההנאות של עולם הזה.
יעקב אבינו מכין את עצמו לקראת העולם הבא ומצד שני עשו עסוק בתאוות הרבות הקיימות בעולם הזה.
לפני מותו, יצחק אבינו ביקש לברך את עשו לפני יעקב. האם יצחק אבינו לא ידע את מעשיו הרעים של עשו הרשע?
יצחק אבינו ביקש במעשה זה להעביר מסר כפול, הן לבני עשו- כנגד אדום והן לבני יעקב- עם ישראל.
בעל ה"שם משמואל" מיישב את הקושי הזה בצורה נפלאה. הקב"ה ברא את העולם בסימן הקוטביות, כאשר לכל דבר שהוא עיקר יש כנגדו דבר טפל. למשל עולם הזה טפל לעולם הבא, כי הוא מכין לקראת עולם הבא, כמו שכתוב במסכת אבות: "רבי יעקוב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדוד בפני העולם הבא " (אבות ד,כא). כאשר העולם הזה נעשה טפל לעולם הבא, אז הוא מתעלה ונעשה שלם.
כך עולם הזה יכול להתקדש כי הוא משיג את תכליתו. בעקבות זה עולם הזה יכול להשיג את השלמות ואת האור הנובע מעולם הבא. עיקרון זה נכון לדברים נוספים כמו ימי השבוע ביחס לשבת. ימי השבוע מתקדשים כאשר הם מהווים הכנה ליום השבת.
ה"שם משמואל" עושה אנלוגיה דומה לגבי יעקב אבינו ועשו אחיו.
עשו נברא כטפל ליעקב אבינו, ורק בעזרת יעקב הוא יכול להשיג את השלמות שלו.
יצחק אבינו התכוון לברך את עשו כדי להעביר אליו קצת קדושה, ובזכות זה הוא יבין איך להשיג את השלמות ולעשות את עצמו טפל ליעקב. גסות הרוח של עשו שיבשה את התכנית של יצחק אבינו.
על פניו זה נראה דבר פשוט, הקושי הוא בעובדה שעשו אינו יכול לבטל את עצמו כלפי יעקב אבינו. עשו טוען בדיוק את ההפך, ואומר שהוא העיקר ובשבילו נברא העולם, ויעקב אבינו צריך להשתעבד לו.
הטענה הזאת רווחת גם היום כאשר הנוצרים והמוסלמים מצהירים שהם העיקר וממלאים את תפקידו של עם ישראל בעולם.
לעתיד לבוא האמת תצא לאור, ושעבוד עם ישראל לאומות העולם ייפסק, והם יבינו את תכליתם וישיגו את השלמות בחיבור לקדושת עם ישראל.
זהו חזון אחרית הימים כאשר הגויים יתמלאו בדעת ה' ויתחברו לעם ישראל כדי לינוק מקדושתו, ואז ישיגו את תכלית בריאתם.
לצערנו אנחנו עדיין רחוקים מחזון זה, כאשר בוועידת אנאפוליס, אומות העולם מנסות לקחת מאיתנו את הר הבית וירושלים.
זה בניגוד גמור לכוונת יצחק אבינו במעמד מסירת הברכות לעשו ויעקב אבינו. בני עשו צריכים להיות טפלים לעם ישראל ולעודד אותנו לבנות את בית המקדש השלישי.
עלינו להתאחד ולזקוף את קומתנו מול הגויים. לא מתוך גאווה או גסות רוח ח"ו, אלא מתוך הכרה שהקב"ה ברא אותנו כדי לקדש את שם שמים בעולם.
שבוע שעבר קרה דבר חמור בפקיעין, בלב הגליל כאשר פורעים שרפו בתים של יהודים ללא מורא ופחד.
לינק למצגת של הפוגרום
http://otzma1.com/joomla/images/stories/pkiinpogrom2007.ppt
הממסד הישראלי התאמץ כדי להשתיק את העניין מתוך פחד וחוסר בטחון בה'. אל לנו להתרפס מול בני עשו, עלינו להרים את ראשנו ולהצהיר על בניין בית המקדש וחידוש המלכות בישראל בב"א.

סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ליום ראשון, נובמבר 02, 2014

פרשת שבוע: תולדות יעקב ייסד את הבית השלישי


פרשת תולדות תשס”ז גיליון 41
מאת שמואל בן חמו
לשלוח דואר לקבלת מאמרים הבאים:
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס: 02-6246461
להדפסה לחץ כאן
יעקב ייסד את הבית השלישילמה בית המקדש נקרא על שם יעקב ? האם יש קשר בין האוהל של שרה ובין התיאור "יושב אוהלים" לגבי יעקב?
יעקב אבינו מתואר בתחילת הפרשה כ-"איש תם יושב אוהלים". ננסה להבין את משמעות התואר "תם" ולהעמיק במשמעות הישיבה באוהלים, ובאלו אהלים מדובר?
האם התורה התכוונה לדמות את יעקב אבינו -לילד התם המובא בהגדה של פסח או לתאר אותו כאדם מושלם ?
התרגום אונקלוס מתרגם את המילה "תם" ב"שלים"-פירוש המילה: שלם. רש"י מוסיף ואומר שה"תם" בניגוד לרמאי- המאפיין את עשו, אומר בפה את מה שבליבו, בלי לשקר. "כלבו כן פיו מי שאינו חריף לרמות קרוי תם:" (רש"י כה,כז).
זו מידת האמת המאפיינת את יעקב אבינו כמו שכתוב " תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב חֶסֶד לְאַברהם" (מיכה ז,כ).
נראה לומר שניתן לקשר את דברי רש"י לפסולים הקיימים בעבודת הקורבנות שבבית המקדש.
קורבנות מסוימים יכולים להיפסל במידה והכהן או בעל הקורבן חשבו מחשבה פסולה, למשל בעל הקורבן התכוון לאכול את קורבנו לאחר הזמן הקבוע לו בתורה.
מכאן אנחנו למדים את חשיבות המחשבה שצריכה להיות תואמת למעשה האדם. זו מידת האמת המאפיינת את יעקב אבינו, ומראה על תמימות ושלימות גם יחד.יעקב נקרא בתואר נוסף: "יושב אוהלים", גם כאן יש רמז לבית המקדש.
בעל הטורים מביא שתי גימטרייאות:
הראשונה: ת"ם – שווה 440 –כנגד 440 שנה שהשכינה שכנה במשכן במקום ארעי, מכניסת בני ישראל לארץ עד בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך.
השנייה: "יושב אוהלים" שווה 410- כנגד 410 שנים של שכינה בבית המקדש הראשון.
בעל הטורים אומר בצורה מפורשת שיעקב יושב באוהלים כדי להכין אותנו לקראת התקופה, שבה השכינה תשרה במקדש. בבית המקדש השני השכינה לא שרתה והרבה כלים היו חסרים.
רבנו בחיי מפרש את השימוש בלשון רבים בפסוק- "יושב אוהלים", כי יעקב ישב באוהל של מעלה ובאוהל של מטה. (ר' בחיי כה,כז).למעשה יעקב מחבר בין העולם העליון שבשמים לבין עולם התחתון שעל הארץ.
זהו בדיוק תפקידו של בית המקדש המהווה מקום מפגש עם השכינה ושער לשמים. כמו שכתוב "אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱלֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמים" (בראשית כח,יז).
בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. לאחר שראינו שאוהל יעקב רומז לשכינה שבבית המקדש, נראה לומר שזה האוהל של שרה ולאחר מכן של רבקה שבה שכנה השכינה.
ראינו בפרשת חיי שרה (עיין מאמר) שהאוהל של שרה אמנו שימשה לגילוי השכינה בעולם והניסים שהיו בהם- הנר שדלק משבוע לשבוע, הענן שמעל האוהל והברכה שבעיסה- מזכירים את עבודת בית המקדש.
הנר שדלק כנגד נר התמיד, העיסה כנגד לחם הפנים והענן כנגד השכינה ששכנה מעל קודש הקודשים.יצחק התחתן עם רבקה כי ראה שהניסים חזרו לאוהל של אימו.
יעקב אבינו ממשיך את דרכם של שרה ורבקה, לכן "יושב אוהלים" כתוב בלשון רבים; כנגד אוהל של שרה ואוהל של רבקה. בית המקדש נקרא על שם יעקב כי הוא היחיד שקרא להר המוריה- בית, כאשר אברהם קרא לו- הר, ויצחק- שדה.
"מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וגו' אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק אלא לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל" (פסחים פח ע/א) לראשונה יעקב הפך את הר המוריה לבית לה' ומקום שכינה בעולם.
יעקב גילה כיסופים לבית המקדש יותר משאר האבות. הוא כל כך שאף להתקרב להקב"ה, שהוא קנה מעשו את הבכורה.
רש"י מפרש שיעקב קנה את הבכורה כדי לזכות בעבודת הקורבנות השייכות לבכורות. אנחנו נקראים עם ישראל על שם יעקב אבינו, משום שהוא השרה את השכינה בעולם בזמן המשכן ובית המקדש הראשון.
בית המקדש השלישי המסמל את השלמות כנגד יעקב אבינו "איש תם"-שלם.
אם אנחנו באמת רוצים לזכות בבית המקדש השלישי עלינו ללמוד מיעקב אבינו, ולעשות ממקום המקדש את הבית שלנו ולעלות להר הבית בטהרה על מנת לראות את השכינה.

sharethis