הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שני, מרץ 14, 2016

פרשת השבוע: פרשת ויקרא הקרבן הוא טבע שני

פרשת ויקרא זכור תשע"ו
גיליון מס' 260 מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                

הקרבן הוא טבע שני

מתחילים חומש חדש שהוא כולו מוקדש להקרבת קרבנות לה'.  הקרבן הראשון שמובא בספר ויקרא הוא קרבן נדבה. כמו שכתוב: אָדָם כִּי-יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן, לה'--מִן-הַבְּהֵמָה, מִן-הַבָּקָר וּמִן-הַצֹּאן, תַּקְרִיבוּ, אֶת-קָרְבַּנְכֶם.(ויקרא א,ב ורש"י שם).
נראה לומר שיש חשיבות רבה שהקרבן יבוא מרצון האדם ללא חיוב כלשהו כדי להודות לה' ולהתקרב אליו.
בכל יהודי טמון הרצון הזה להביא קרבנות נדבה להקב"ה. כאשר התורה משתמשת במילה "אדם" ולא ב"איש", היא רומזת לנו לאדם הראשון.
כך רש"י מפרש את המילה "אדם" כאשר בנוסף לכך לומדים מאדם הראשון שאין להביא קרבן מן הגזל.
כמו שכתוב:" למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל:" (רש"י ויקרא א,ב).
נראה לומר שרש"י בחר דווקא באדם הראשון כדי לתרץ את השימוש במילה "אדם" כדי להדגיש שהקרבת הקרבנות הינו מושרש בטבע האדם מימי בראשית. באותו יום שהאדם נברא, אדם הראשון הקריב פר בהר הבית. ניתן לומר שמסיבה זאת התורה פותחת את חומש ויקרא עם קרבנות נדבה ולא של חובה. (ראה תלמוד בבלי חולין דף ס/א).
גם המדרש תנחומא מקשר את המילה "אדם" לאדם הראשון כאשר הוא מדגיש את עניין הקרבת קרבן חטאת לאחר שהוא עבר את דבר ה'.
כמו שכתוב: "אדם כי יקריב מכם קרבן. למה אמר אדם ולא אמר איש. ירצה לומר, כי יחטא האדם, כמו אדם הראשון שהתחיל לחטוא, יקריב קרבן." (מדרש תנחומא סימן ז).
המלבי"ם מוסיף ומקשר את עניין הקרבנות לקין והבל שאף הם הביאו קרבנות לה'. הוא לומד מקין והבל על מהות הקרבן.
חשוב שהרצון להקרבת קרבן לה' יבוא מתוך לב האדם ללא התעוררות חיצונית. הבל הביא קרבן מנחה כדי להתקרב להקב"ה ולדבוק בו. לעומת זאת קין הביא את קרבנו מתוך קנאה לאחיו וכדי לחקות את מעשיו.

גם מ-הבל ניתן ללמוד דבר חיובי כאשר הוא הביא דבר משובח מבעל חי טהור: מבכורות צאנו.
כמו שכתוב: " ונ"ל שרצה להזהיר כל מקריבי קרבן לה' שלא יכשלו בב' דברים אשר בהם נכשלו קין והבל שהיו ראשונים בהקרבת קרבן, כי קין נכשל במה שהביא מן הפחות והגרוע והוא זרע פשתן והחטאים בנפשותם צריכין להביא נפש הבהמה תמורת נפשם ......והבל אע"פ שהביא מבכורות צאנו מ"מ לא טוב עשה שלא נתעורר אל הקרבן מעצמו ולא נזדרז למצוה זו מעצמו, רק אחר שראה שהקריב קין קרבן אז נתקנא בו והבל הביא גם הוא להשוות עצמו אליו" (מלבי"ם ויקרא א,ב).
ראינו שמתחילת האנושות הרצון להביא קרבנות להקב"ה הוטבע באדם. הקרבן נובע מתוך התעוררות לכל דבר שבקדושה וצורך להתחבר לבורא עולם. ברוך ה' היצר הטוב הזה לא נעלם, ובכל לב יהודי הנטייה להבאת קרבנות חיה ובועטת. עלינו לעורר מחדש את האש הנמצאת בכל אחד מאיתנו שדעך בגלל אורך הגלות.

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת משה בן סולטנה ולרפואתם השלמה של יוסף בן שבה ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis