יום ראשון, מאי 28, 2017

פרשת שבוע: במדבר - חג שבועות : ללא אחדות אין תורה ואין מקדש

פרשת במדבר – חג שבועות תשע"ה


גיליון מס' 220   מאת שמואל בן חמו
לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL  ל- parashathamikdash@gmail.com                                             

ללא אחדות אין תורה ואין מקדש

למה אחדות עם ישראל היא תנאי לקבלת התורה?
מדוע לעמלק תפקיד מרכזי באחדות העם ובנין בית המקדש? 

לקראת חג השבועות, לעיתים קרובות מתחילים את חומש במדבר. ספר במדבר נקרא גם חומש הפקודים, עקב מספר הרב של מפקדים של בני ישראל.
לא נוהגים למנות את בני ישראל כי זה עלול לגרום לפגיעה בהם ח"ו. התלמוד בבלי מסביר לנו שכאשר בני ישראל עושים את רצון ה' אין מניעה לספור אותם.
" דאמר רבי יצחק אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה דכתיב (שמואל א יא) ויפקדם בבזק...... אמר רבי שמואל בר נחמני ר' יונתן רמי כתיב והיה מספר בני ישראל כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספר לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקום" (תלמוד בבלי, יומא כב ע/ב).
מדוע אסור למנות את עם ישראל? רב חיים כהן-החלבן מסביר בפירושו על הפרשה את מהות העניין.
עם ישראל הינו ישות אחת, נשמה אחת. כאשר סופרים אותם אחד אחד, אז פוגעים באחדות הזאת כאשר מתייחסים לכל יהודי כאדם עצמאי.
במעמד הר סיני, לפני קבלת התורה בני ישראל היו מאוחדים ממש, כאיש אחד בלב אחד.
בהמשך, נתעמק בחשיבות האחדות כתנאי לקבלת התורה.
בפרשתנו יש גילוי נוסף של אחדות בסדר החנייה של שבטי ישראל במדבר. במעמד הר סיני, בני ישראל ראו שהמלאכים מאורגנים תחת דגלים.
בני ישראל ביקשו לקבל מהקב"ה דגלים כמו המלאכים. הקב"ה קיבל את בקשתם והביא לכל שבט דגל משלו. כמו שמובא במדרש: " כיון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו עשרים ושנים אלף מרכבות מלאכים, שנאמר, רכב אלהים רבותים אלפי שנאן (תה' סח יח), והיו עשויין דגלים דגלים. [לכך נאמר, דגול מרבבה (שה"ש הי). כיון שראו אותן ישראל, שהיו עשויין דגלים], התחילו מתאוים לדגלים"(מדרש תנחומא, במדבר סימן יד).
המדרש ממשיך ומדגיש שבזכות הדגלים הקב"ה יגאל אותנו. " אמר להם הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה, נתאויתם לדגלים, ומלאתי משאלותיכם. ולעתיד לבא, בזכות הדגלים אני גואל אתכם...." (מדרש תנחומא, במדבר סימן יד).
למה הדגלים יביאו את הגאולה?
הדגל מאחד אנשים סביב ערכים משותפים. הדגל הוא גורם חיובי המוביל לאחדות ואחווה.
בני ישראל חנו במדבר לפי שבט. כל שבט חנה במקום המיועד לו ולפי סדר מופתי. בני ישראל חנו מסביב למשכן. גם בזמן המסעות הם הלכו באותו מבנה כאשר המשכן היה במרכז השיירה.
מכאן נראה לומר שכאשר עם ישראל מתאחד סביב בית המקדש או המשכן, ה' גואל אותנו. זהו יסוד חשוב לימינו, כאשר העלייה להר הבית וחידוש עבודת הקרבנות הינם נושאים שנויים במחלוקת בעם ישראל.
המדרש תנחומא כותב בצורה מפורשת את המתכון לגאולה: אחדות סביב המקדש.
נחזור עכשיו למעמד הר סיני. הפסוק המתאר את ביאת בני ישראל להר סיני הינו עשיר בפירושים.  וַיִּסְעוּ מֵרְפִידִים, וַיָּבֹאוּ מִדְבַּר סִינַי, וַיַּחֲנוּ, בַּמִּדְבָּר; וַיִּחַן-שָׁם יִשְׂרָאֵל, נֶגֶד הָהָר (שמות יט,ב).
ראשית נציין את הפירש המפורסם של המכילתא המובא על ידי רש"י. כתוב וַיִּחַן-שָׁם יִשְׂרָאֵל בלשון יחיד בניגוד לפועלים האחרים של הפסוק, בלשון רבים: וַיִּסְעוּ, וַיָּבֹאוּ, וַיַּחֲנוּ. מכאן אנחנו למדים שעם ישראל היה מאוחד כאיש אחד. " כל מקום שהוא אומר: ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, אבל כאן השוו לב אחד, לכך נאמר: ויחן שם ישראל כנגד ההר, שאמר להם זמן הרבה אתם עושים שם."  (מכילתא, שמות יט,ב).
מכאן אנחנו למדים שאחדות העם הינו תנאי הכרחי לקבלת התורה.
הילקוט שמעוני כותב את זה בצורה מפורשת: " כשבאו  לסיני הושוו כולם אגודה אחת ויחנו שם ישראל אין כתיב כאן אלא ויחן שם ישראל נעשו הומניא אחת אמר הקב"ה התורה כולה שלום ולמי אני נותנה לאומה שהיא אוהבת שלום הוי כל נתיבותיה שלום." (ילקוט שמעוני, שמות פרק יח רמז רעג).
מה גרם לבני ישראל להתאחד לאחר הגעתם להר סיני?
רב חיים כהן בספרו על חג השבועות (דפים נו-נט), כותב שעמלק הוא הסיבה לאחדות העם. עמלק נלחם בישראל ברפידים בגלל זהותו הישראלית. עמלק אינו מבחין האם היהודי שומר מצוות, צדיק, רשע, תינוק או אישה.
עמלק רוצה לאבד את ישראל בגלל סגולתם ולא בגלל מעשיהם. הרי אם מסתכלים על המעשים של כל אחד מישראל, נמצא סוגים רבים של יהודים ומנהגים שונים ומשונים.
בזכות עמלק המתיחס ליהודים כעם אחד, הוא מעורר בעם ישראל את רגש האחדות שנשכח עד עתה. בלית ברירה כולם מתגייסים כדי להילחם באוייב המר הזה.
עכשיו הבנו למה עמלק גורם לאחדות עם ישראל. גם בתקופת המן הרשע-מזרע עמלק, קרה אותו תהליך של אחדות העם. לאחר גזרת המן בגלות פרס, העם התאחד בגלל הצרה הגדולה. זה הוביל לקבלת התורה בפעם השנייה, ללא כפייה.
כמו שכתוב במסכת שבת: " אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב (אסתר ט) קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר " (תלמוד בבלי, שבת פח ע/א).
ראינו תהליך מעניין שחזר על עצמו בהיסטוריה של עם ישראל מספר פעמים. ראשית- מלחמה בעמלק, שנית- אחדות העם נגד האוייב המשותף ושלישית- קבלת התורה.
נראה לומר שישנו שלב נוסף בתהליך הזה והוא בנין המשכן ובית המקדש.
מיד לאחר קבלת לוחות הברית השניים ביום הכיפורים, הקב"ה מצווה את ישראל לבנות את המשכן להשכנת השכינה בתוכם. גם בתקופת מרדכי ואסתר, לאחר הניצחון על העמלקים החל תהליך של חזרה לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש השני. ( ראה מאמר על פורים משנת תשנ"ז http://otzma1.blogspot.co.il/2007/03/blog-post.html ).
לא מזמן ראינו במהלך מבצע "צוק איתן" איך עם ישראל התאחד בצורה נפלאה נגד החמס- העמלקים של היום. בפעם הראשונה לא שמענו קולות של התנגדות למבצע החשוב הזה נגד העמלקים, למעט אנשים שכנראה אינם שייכים לעם ישראל. עכשיו, עלינו לנצל את האחדות שלאחר המבצע כדי לקבל את התורה מחדש- תורת ארץ ישראל הכוללת את כל המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולהתחיל בנות את בית המקדש השלישי.
לסיכום, אנחנו רואים שעמלק הינו גורם חשוב בהתנעת תהליך הגאולה, כאשר הוא מביא לאחדות עם ישראל. כתוצאה מהאחדות  עם ישראל מסוגל לקבל את התורה בלב שלם ולבסוף בונה את בית המקדש בהר הבית מתוך אחווה ורעות. בחג השבועות עלינו להתאחד סביב התורה היוצאת מציון וכך נבנה את בית המקדש השלישי באופן מעשי.

הגיליון מוקדש לרפואתה השלמה של משה בן איבון פתחון ונעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis