יום שישי, פברואר 19, 2021

יש גבול לניסים!

הקב"ה נותן יחס שונה לעם ישראל מול אומות העולם. בזמן בריאת העולם הוא קבע מערכת של חוקי טבע ומערכת של ניסים ושינוי חוקי הטבע לטובת ישראל.
הדברים האלה התגלו עם האבות ברמה הפרטית ועם בני ישראל ברמה הלאומית.
בעל ה"בית גנזי" מציין שיש הבדל בין הניסים שהתרחשו למען אבות ובין אלה לטובת בני ישראל.
השידוד מערכות היה נקודתי ולזמן מוגבל עבור האבות.
למשל, אברהם ניצל מכבשן האש, נס לידת יצחק בגיל 100, הצלה מפרעה ועוד...
לעומת זאת, עבור בני ישראל שידוד המערכות היה מתמשך לאורך שנים. 
למעשה ניתן לראות את השינוי בהנהגת ה' בפסוקים עצמם.
כמו שכתוב: וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב בקל ש-די ושמי הוי'ה לא נודעתי להם. (שמות ו,ג).
הבחינה של קל ש-די באה מלשון שידוד.
במצרים, בחינת שידוד מערכות וניסים גלויים נמשכה ברצף מ-10 המכות עד הכניסה לארץ ללא הפסקה.
זאת בחינת שם הוויה מלשון מהות של ה'.
כמו שכתוב: " ולכן בכלל ישראל מיום התעוררות צאתם ממצרים באה הנהגה קבועה של למעלה מן הסדר, וזה בא תחילה בעשר מכות שהיו בדרך נגוף למצרים ורפוא לישראל ואחר זה ביציאתם מסובבים בענני כבוד וקריעת ים סוף וירידת המן ובארה של מרים במשך 40 שנה שאין זה דברים נפרדים שנעשו להם שדוד מערכות בזה אחר זה אלא היתה זו הוראה על הבחינה של שמי הוי'ה הנהגה קבועה שהיא לנעלה מסדר הטבעי." (בית גנזי וארא דף קלג). 
לאחר שראינו את ההבדל בין הניסים שנעשו לאבות לבין אלה של בני ישראל, נראה התנהגות נוספת בארץ ישראל.
ה"בית גנזי" ממשיך ואומר שבארץ ישראל יש הנהגה אחרת שהיא גילוי הקב"ה בתוך הבריאה והשכנת השכינה בעולם הגשמי.
לכן המן פסקה מיד עם הכניסה לארץ, בני ישראל נלחמו כדי לכבוש את כל חלקי הארץ ועבדו את האדמה כדי להתפרנס כמו שאר העמים. 
השידוד מערכות והניסים היו נסתרים ולא גלויים כמו בגאולת מצרים.
כמו שכתוב: "אבל אחר זה כשנכנסנו לארץ חזרנו להנהגה המסודרת ותכליתה להמשיך אלוקות בתוך הבריאה עצמה בעולם העשייה להביא התכלית הסופית של תמלא הארץ דעה את ה'...." ( בית גנזי, וארא דף קלו).
נראה להוסיף שגם היום ניתן לראות את הנהגת הקב"ה בארץ ישראל שמשפיע דרך הטבע. זה התחיל עם העולים הראשונים לארץ, נמשך בהכרזת העצמאות וניצחונות צבאיים מזהירים.
מכאן, ניתן להבין שבית המקדש כנראה לא ירד מוכן מהשמים, כי זה לא תואם להנהגת ה' בארץ ישראל המתגלה בתהליכים טבעיים.
עלינו לעבוד ולעשות כדי לבנות אותו בדרך הטבע עם סייעתא דשמיא גדולה, כמובן.
ראינו שיש 3 הנהגות של הקב"ה: אחת עם האבות ברמה הפרטית, השנייה מול עם ישראל בגלות והשלישית דרך עולם המעשי בארץ ישראל.
מכאן ניתן לענות על השאלה הקשה, מדוע הקב"ה נתן לנו את התורה בחו"ל ולא בארץ ישראל?
מתן תורה היה מלווה בניסים רבים, בקולות חזקים וברקים כדי להשאיר רושם עז על בני ישראל לדורותיהם.
כמו שכתוב: וְכָל-הָעָם רֹאִים אֶת-הַקּוֹלֹת וְאֶת-הַלַּפִּידִם, וְאֵת קוֹל הַשֹּׁפָר, וְאֶת-הָהָר, עָשֵׁן; וַיַּרְא הָעָם וַיָּנֻעוּ, וַיַּעַמְדוּ מֵרָחֹק (שמות כ,יד).
לכן, התורה נתנה במדבר כאשר הנהגת ה' הייתה מורכבת מניסים גלויים ושידור מערכות הטבע בצורה מתמשכת.
נראה להוסיף שהקב"ה מנהיג אותנו לפי סדר הגיוני: ראשית, יש להקים את עם ישראל כעם ולא כיחידי סגולה כמו בתקופת האבות.
שנית, יש לגבש אותו ולאחד אותו סביב תורת ישראל. לאחר קבלת התורה, ניתן להיכנס לארץ ולהתחיל במלחמות הכיבוש.
אם עם ישראל היה כובש את הארץ לפני קבלת התורה, אז היינו דומים לכל העמים, שפותחים במלחמה נגד עם אחר כדי לכבוש את ארצו ולשלוט בה.
בעתיד עלול לקרות מקרה הפוך, כאשר עם חזק יפתח במלחמה נגד ישראל ויכבוש את ארץ ישראל.
כאשר עם ישראל נכנס לארץ מכוח התורה, כתוב בה בצורה מפורשת שהארץ הזאת נועדה לעם ישראל בלבד, מימי בראשית.
כמו שכתוב ברש"י הראשון של התורה: "... שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו." (רש"י, בראשית א,א).
לכן, קיבלנו את התורה לפני הכניסה לארץ, דווקא בחו"ל.
הסדר לפי רצון ה' אחרי כיבוש הארץ הוא כדלהלן: ביסוס השלטון ומינוי מלך, השמדת עמלק ובנין בית המקדש, כמו שכתוב בתלמוד: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך, להכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה" (סנהדרין דף כ ע/ב).
ברוך ה', כבשנו את הארץ, יש לנו מערכת שלטונית מסודרת, כלכלה יציבה ואויבים שחוששים מאתנו.
נותר להשמיד את עמלק ולבנות את בית המקדש השלישי בב"א. 
הגיליון מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי יוסף בן שבה שנפטר ב ה' תשרי תשפ"א, אירן בת שבה שנפטרה ב-א' אדר תשפ"א, ולרפואתם השלמה של נעמי חיה בת אריאל אסתר ומשה דב בן מלכה

אין תגובות:

sharethis