יום רביעי, אוקטובר 10, 2012

פרשת שבוע: בראשית - אדם הראשון לא רצה גן עדן


חג בראשית תשס"ט גיליון מס' 135
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל- parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

אדם הראשון לא רצה גן עדן
מדוע אדם הראשון סירב להיכנס לגן עדן?
האם ניתן לקיים את תרי"ג המצוות ללא בית המקדש?


פרשת בראשית עוסקת בבריאת העולם בכלל, וביצירת האדם בפרט.
אנחנו נתמקד במיקום הפיזי של אדם הראשון בזמן בריאתו, לפני החטא. לאחר מכן, ננסה להבין, לאן הקב"ה לוקח אותו לאחר החטא. מאמר זה מבוסס על דרשה של הרב מנחם שוראקי, שנמסר בבית כנסת "קרית חנה דוד" בשבת בראשית.
איפה היה אדם הראשון לפני שהוא עבר על דבר ה' וחטא?
התורה מתארת מציאות תמוהה, כאשר הקב"ה מכניס את האדם בתוך הגן עדן, נגד רצונו.
כמו שכתוב: " ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה" (בראשית ב,טו)
הפועל "קח" מצביע על פעולה לא רצויה, מצד האדם.
זאת אומרת, שהקב"ה אילץ את אדם הראשון לבא לגן עדן.
רש"י מביא את המדרש רבה, המפרש שהקב"ה פיתה את אדם הראשון בדיבורים או מתוך כפייה.
" רבי יהודה ורבי נחמיה רי"א עילה אותו היך מה דאת אמר (שם יד) ולקחום עמים והביאום וגו' רבי נחמיה אמר פיתה אותו" (מדרש רבה בראשית טז,ד).
למה אדם הראשון אינו שש להיכנס לגן עדן?
לפי התרגום של יונתן בן עוזיאל על הפסוק, אדם הראשון נמצא בהר המוריה, מרגע בריאתו.
האדם נוצר מעפר הנמצא מתחת למקום המזבח, בהר הבית. (ראה מדרש רבה בראשית יד,ח). לכן, אדם מתנגד לעזוב את הר הבית כדי להיכנס לגן עדן. הר הבית הינו המקום הקדוש ביותר בעולם, והקרוב ביותר להקב"ה.
מי מסוגל לעזוב מקום של שכינה, בשביל דבר לא נודע, אפילו אם זה הגן עדן.

התרגום יונתן בן עוזיאל, מכנה את הר הבית: מקום של פולחן ועבודת ה'.
" ודבר י' אלקים ית אדם מן טור פולחנא אתר דאתבריא מתמן ואשרה בגינוניתא דעדן למהוי פלח באוריתא ולמנטר פקודהא " ( תרגום יונתן בראשית ב,טו).
"טור"=הר "פולחנא" = עבודת הקרבנות. (ראה פירוש יונתן, המפרש "טור פולחנא", שווה להר הבית).
למעשה אדם הראשון שהה לאחר בריאתו, בשלושה מקומות שונים.
ראשית הוא היה בהר הבית שבארץ ישראל, אחרי זה הקב"ה לקח אותו לגן עדן, ולאחר החטא הוא גורש ממנו, והיגיע לארץ ישראל. (בעיר חברון – המכונה, פתח הגן עדן).
לפי דברי חז"ל, אדם הראשון כלל בתוכו את כל השמות של ישראל וגם של אומות העולם.
הנשמות של ישראל מתחלקות לשלוש קבוצות, על פי המקומות השונים שאדם הראשון שהה בהם: הר הבית וארץ ישראל והגן עדן.
הנשמה נמשכת למקום שהיא באה ממנו.
הנשמות הגבוהות יותר, נמשכות ומתגעגעות לענייני המקדש, הר הבית וארץ ישראל. מדובר בנשמות כלליות הדואגות לכלל ישראל.
הנשמות הנמוכות יותר, משתדלות להגיע לגן עדן. הן דואגות לגן עדן הפרטי שלהן, מתוך הקפדה על קיום המצוות. נשמות אלה דואגות לפרט ופחות לכלל.
הקבוצה השלישית, של אחר הגירוש מגן עדן, מתייחסת לאנשים הרחוקים מארץ ישראל ומהמצוות. קבוצה זו דומה ליהודים הגרים בחוץ לארץ.
כל אחד מאיתנו צריך לשאוף לדרגה הכי גבוהה של קדושה. לכן עלינו לדבוק בהר הבית ולקדם את בנין בית המקדש, לטובת כלל ישראל.


עלינו להתעלות מעל הדאגה האישית של השגת עולם הבא הפרטי שלנו, ולדאוג להשכנת השכינה בעולם כולו.
ראשית, בירושלים והר הבית ולאחר מכן בכל שאר הארצות.
זה המסר שניתן ללמוד מאדם הראשון, שלא רצה לעזוב את הר הבית וארץ ישראל, בשביל הגן עדן.
אם נספור את מספר המצוות הקשורות בארץ ישראל, במלכות ובבית המקדש, נראה ששני שליש מתרי"ג המצוות קשורות לכך.
גם מי שרוצה לקיים את המצוות הפרטיות בלבד, אינו יכול להתעלם מהקרבת הקרבנות וקדושת הארץ.
עם ישראל אחראי על כלל האנושות, לכן כל אירוע שמתרחש בעולם קשור לישראל.
בע"ה, עם ישראל ייטול את האחריות המוטלת עליו ונבנה ביחד את בית המקדש השלישי ללא דיחוי. בב"א.

אתר חדש עם סרטים של המחבר על בית המקדש
http://www.beithamikdash.tv/

הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

אין תגובות:

sharethis