יום שלישי, אוקטובר 09, 2012

פרשת שבוע: בראשית - חגי ישראל כנגד בריאת העולם


שמיני עצרת-בראשית תשס”ח גיליון מס' 85
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לחץ כאן להדפסת המאמר
מנוי דרך פקס ותרומות: 02-6246461
חגי ישראל כנגד בריאת העולם
?האם יש קשר בין סדר בריאת העולם וסדר החגים
?איך אפשר לשמוח בחגים ללא בית מקדש ב
נוי

בחג שמיני עצרת אנחנו מציינים את סיום התורה וגם את קריאתה מחדש. למעשה אנחנו שמחים להתחיל מחדש את חמישה חומשי התורה. התורה מקפידה מאוד על הסדר שבין הפרשיות, כאשר חז"ל מפרשים את סמיכות הפרשיות בהרחבה.
ננסה לקשר בין סדר המועדים והחגים של השנה לבין סדר ימי בריאת עולם.
יום הראשון כנגד ראש השנה
ביום הראשון הקב"ה ברא את האור. ראש השנה הינו החג היחיד שנקבע בראש חודש, כאשר הירח מכוסה ואינו מאיר בשמים. כמו שכתוב :" תקעו בחדש שופר בכסה, ליום חגנו" (תהילים פ"א). במקום הירח, הקב"ה מאיר לישראל בראש השנה, כמו שחז"ל דרשו: " לדוד ה' אורי וישעי …" אורי- בראש השנה. (ויקרא רבה פרק כ"א).
יום השני כנגד יום הכיפורים
ביום השני הקב"ה הבדיל בין המים העליונים והתחתונים, כמו שכתוב: "..וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ, וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ..." (בראשית א,ז). ביום הכיפורים הקב"ה מטהר אותנו בעזרת מים עליונים, ומשמש כמקווה לעם ישראל. כך מובא במסכת יומא: "... מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל" (משנה יומא פרק ח משנה ט).
יום השלישי כנגד חג הסוכות
ביום השלישי הקב"ה ברא את היבשה וכל הגידולים הצומחים עליה. זה מזכיר לנו את המצוות העיקריות של חג הסוכות: ארבעת המינים והסכך שבסוכה. הלולב והאתרוג באים מעצי פרי, וההדס והערבה צומחים על האדמה. עבור הסכך, ניתן להשתמש בכל דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה. (עיין מסכת סוכה פרק א משנה ד).
יום הרביעי כנגד חנוכה

ביום הרביעי הקב"ה ברא את המאורות, כדי להבדיל בין היום ובין הלילה. כך נלחמו החשמונאים נגד היוונים, שרצו להחשיך את העולם בביטול תורת ישראל והפסקת עבודת בית המקדש. זה היה מאבק בין האור ובין החושך. לכן אנחנו מדליקים את נרות חנוכה, כדי להנציח את הניצחון של אור התורה על פני החושך של היוונים ואומות העולם.
יום החמשי כנגד חג פורים
ביום החמישי הקב"ה ברא את רוב בעלי החיים: העופות, השרצים והדגים. נראה לומר, שהתנהגות של אחשורוש והמן הייתה קרובה לזו של בהמה. האוכל והשתייה היו במרכז החיים שלהם, ללא כל רוחניות. גם עם ישראל למד מהם והתפתה לעולם הנהנתנות של הגויים. לכן המצוות של פורים קשורות לדברים גשמיים: משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים. כך נוכל לתקן את חטא אבותינו, ולקדש את החומר, ולזכך אותו.
יום השישי כנגד חג הפסח
בבריאת אדם הראשון, הקב"ה גילה את מטרת הבריאה כולה. אותו הדבר קורה עם בני ישראל כאשר בזמן היציאה ממצרים הם הופכים לעם ומייצגים את הקב"ה בעולם הזה. קיום עם ישראל מחזיק את העולם כולו. הקדושה הסגולית הטמונה בנו, מבדילה אותנו מהגויים כמו שכתוב במסכת יבמות: "אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם " (יבמות סא ע/א).
יום השבת כנגד חג מתן תורה
יום השבת מסמל את תכלית העולם. ביום המנוחה ניתן להתקרב לבורא העולם ולהתאחד איתו, מתוך ניתוק מעולם החומר, וחיבור לעולם הקדושה. תכלית העולם מתממש כאשר עם ישראל מתאחד כאיש אחד, ומקבל את התורה בהר סיני. בחג מתן תורה ניתן לומר שהבריאה הושלמה. אם ח"ו, בני ישראל לא היו מקבלים את התורה, הקב"ה היה מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. " מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו:" (שבת פח/א).
ראינו שיש קשר הדוק בין חגי ישראל וסדר בריאת העולם. הבריאה אינה שלמה ללא מקום פיזי להשכנת השכינה בעולם. לכן בני ישראל בנו את המשכן במדבר, בלי לחכות לכיבוש הארץ. אנחנו זכינו לחזור לארץ ישראל ולכבוש את ירושלים. לכן עלינו להכין את מקום המקדש להשכנת השכינה. אומות העולם מנסות בכל מחיר להרחיק אותנו מהר הבית.

תפילות החג מלאות בדברי געגועים לבית המקדש על מנת לתת לנו תקווה; הלוואי שנתכוון ונפעל על פיהן, כי אין השמחה שלימה ללא בית המקדש בנוי.
"בנה ביתך כבתחילה, כונן בית מקדשך על מכונו, הראנו בבנינו שמחנו בתיקונו...והשב ישראל לנויהם ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו בכל שנה ושנה.." (תפילת מוסף של הרגלים).
סרט וידאו על המאמר
http://www.youtube.com/profile?user=mikeben98

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת סבתי:
פתחון בת סעדה ז"ל

אין תגובות:

sharethis