יום ראשון, אוקטובר 02, 2011

ראש השנה: איך נשיג שלום בעולם

ראש השנה תשע"ב גיליון מס' 215   

  מאת שמואל בן חמו

  לקבלת  מאמרים חדשים יש לשלוח

 

   מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461                                                      

 איך נשיג שלום בעולם? 
איך לזכור את בריאת העולם בראש השנה?  
למה הר הבית הוא המפתח לשלום העולם ?
בא' תשרי התרחשו אירועים חשובים לעם ישראל. אברהם אבינו עקד את יצחק אבינו בהר המוריה. ברגע האחרון, הקב"ה מנע מאברהם אבינו את שחיטת בנו. יצחק אבינו היה מוכן להקריב את עצמו כדי לקיים את רצון ה'.
כאשר אנחנו מתבוננים במעשיהם של אבותינו הקדושים, עלינו להבין שהם פועלים למען כלל ישראל ולא כאנשים פרטיים. כל מעשיהם נעשים כדי לחנך ולהשפיע על הדורות הבאים אחריהם.
למעשה יצחק אבינו היה מוכן להקריב את עצמו כדי לזכות אותנו ביום הדין.
הרב משה חרל"פ בספרו מעייני הישועה כתב, שלקראת ביאת המשיח עם ישראל יקריב את עצמו באופן ממשי. בניגוד למה שקרה ליצחק אבינו, שהעקידה לא יצאה לפועל.
"...ולפיכך נקראו אבות, שכל חייהם היו רק חיים של אבהות, וקבלת מסירות נפשו של יצחק היתה מסירות נפשה של כל האומה, ובעקבתא דמשיחא יוצא הנסיון הזה בפועל לכלל כולו.."    ( רב חרל"פ, מעייני הישועה פרק נד, דף רה).
נראה לומר, שהרב חרל"פ מכוון למה שקורה לנו מתחילת המאה העשרים ועד היום. בתקופת השואה הגרמנים הצליחו להשמיד חלקים גדולים של עם ישראל. מזמן הקמת מדינת ישראל ועד היום, אנחנו חיים תחת איום מתמיד של נפילת טילים או פיגועי טרור. כאשר ישראל נלחמת נגד אויביה וחייליה נופלים על קידוש ה', גם כאן עקידת יצחק יוצאת לפועל.
השופר שאנו תוקעים בראש השנה, בא להזכיר להקב"ה שעם ישראל מוכן למסור את נפשו, בדיוק כמו יצחק אבינו.
המסירות נפש והתבטלות האדם כלפי הקב"ה נמצאים במרכז התפילות של ראש השנה.

גם בריאת העולם הושלמה בראש השנה. לפי רבי אליעזר העולם נברא בא' בתשרי. רבי יהושע חולק עליו כאשר הוא טוען שהוא נברא בחודש ניסן. (ראה תלמוד בבלי ראש השנה דף יא/א).
במקום אחר התנאים חולקים על סדר בריאת העולם. חכמים סוברים שהקב"ה התחיל לברוא את העולם מציון (הר הבית). כמו שכתוב: "...וחכמים אומרים מציון נברא שנאמר {תהילים נ-א} מזמור לאסף אל אלקים ה' ואומר מציון מכלל יופי ממנו מוכלל יפיו של עולם.." (יומא נד/ב).
בעל ה"שם משמואל" מפרש את התלמוד בצורה נפלאה. העולם הזה-שהוא כולו עשוי מגשמיות, אינו יכול להתקיים ללא רוחניות. הבריאה אינה יכולה לחיות ללא התערבות של הקב"ה וכוחות הקדושה. לעומת זאת, עולם שהוא כולו קדושה ללא חומריות, גם הוא אינו יכול להתקיים.
המיזוג של עולם החומרי עם עולם הרוחני היא המציאות היחידה לקיום העולם הזה. באותו אופן, האדם בנוי מגוף חומרי ומנשמה אלוקית.
יש מקום אחד בלבד בכל העולם כולו, המחבר בין עולם הגשמי ובין עולם העליון: הר הבית.
בבית המקדש התרחשו נסים רבים, כמו שמובא בפרקי אבות: "עשרה ניסים נעשו בבית המקדש:  לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, ולא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא אירע קרי לכוהן גדול ביום הכיפורים, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, ולא כבו הגשמים את עצי המערכה, ולא נצחה הרוח את עמוד העשן, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים. " ( אבות פרק ה משנה ד)
מצד שני, בית המקדש בנוי מאבנים, זהב, כסף, נחושת ועוד חומרים נוספים. על המזבח מקריבים בהמות או מנחות העשויות מגדולי הארץ.
בית המקדש הינו שילוב מושלם של רוחניות וגשמיות.
מכאן אנחנו מבינים למה העולם נברא מציון, כדי לשמור על איזון מושלם מרגע הראשון של הבריאה.
" שם (ציון) היא התחלת בריאת העולם כדי שלא יהיה שום זמן הארץ הנשמה הלזו מופרדת מן העולם העליון לגמרי, כי מחמת הפירוד היתה בלתי חיות כלל...." ( שם משמואל ראש השנה שנת תרפ"א דף עט).
למעשה, הר הבית נותן חיות לעולם כולו. ה"שם משמואל" מוסיף ואומר שיש תנאי להתגלות החיות שנמצאת בהר הבית. התנאי הוא סילוק כוחות הרע בעולם.
אם כוחות הרע מתפשטים וגוברים, אז גם הם מקבלים כוח וחיות מהר הבית ח"ו.
לפי הדברים הנפלאים של ה"שם משמואל", ניתן להבין למה המוסלמים מנסים בכל כוחם לשלוט על הר הבית. הגויים שואבים כוחות מהר הבית, כדי לחזק את כוחות הטומאה בעולם ולעכב את הגאולה.
תפקידנו לנקות את הר הבית מכל טומאה ונוכחות של גויים. מי שחפץ בשלום העולם וחיים תקינים בין העמים, צריך לתת את השליטה המלאה על הר הבית לישראל. לאחר שהטומאה תהיה מחוץ להר הבית יש לבנות את בית ה' כדי לאפשר את חידוש הניסים שהיו בבית המקדש וגילוי השכינה לעיני כל.
כאשר בית המקדש יעמוד במקומו, העולם יחזור לטבע שלו, ושוב החומר יחיה בשלום עם הרוח לפי רצון ה'.
נראה לומר שתקיעות השופר מסמלות את השילוב של הרוחניות עם הגשמיות.
השופר בא מקרן של אייל, שהוא דבר חומרי לגמרי. לעומת זאת הקול שיוצא מהשופר הינו רוחני. הוכחה לכך היא שתקיעות השופר אינן נחשבות למלאכה אסורה בשבת.
בע"ה, בזכות תקיעות השופר של ראש השנה, נזכור למסור את נפשנו בפועל. וגם נתכוון לנקות מכל טומאה את הר הבית כדי להחזיר את השילוב של הגשמיות עם הרוחניות למען שלום העולם.
כך נגיע לגאולה השלמה ונבנה את בית המקדש השלישי בב"א.
הגיליון מוקדש לרפואתם השלמה של  אפרים בן גיטל ואפרת אסתר בת שרה

אין תגובות:

sharethis