הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום שישי, ספטמבר 30, 2011

חג סוכות: כך נביא מיליוני יהודים לארץ


חג סוכות תשס"ט גיליון מס' 134
מאת שמואל בן חמו
לקבלת מאמרים חדשים יש לשלוח
EMAIL ל-
parashathamikdash@gmail.com
לקריאת מאמרים נוספים :
www.OTZMA1.BLOGSPOT.com
מנוי דרך פקס, תרומות והקדשות: 02-6246461

כך נביא מיליוני יהודים לארץ
איך מצוות ארבעת המינים מקרבת את הגאולה?
האם בנין בית המקדש, הינו תנאי לקיבוץ הגלויות?

חג סוכות מבטא את השמחה של עם ישראל, לאחר הימים הנוראים. הקב"ה מחל על עוונותינו, לכן תקופה חדשה מתחילה.
אחת המצוות של החג, היא קניית ארבעת המינים. המדרש רבה מקשר בין הלולב לבין שלבי הגאולה.
בזכות קיום מצוות ארבעת המינים: הקב"ה מתגלה אלינו, משמיד את עמלק, מזרז את בנין בית המקדש ושולח את מלך המשיח.
" ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר: בזכות ולקחתם לכם ביום הראשון הרי אני נגלה לכם ראשון ופורע לכם מן הראשון, זה עשו הרשע, דכתיב ביה (בראשית כה): ויצא הראשון. ובונה לכם ראשון זה בית המקדש, דכתיב ביה (ירמיה יז): כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. ומביא לכם ראשון זה מלך המשיח, דכתיב ביה (ישעיה מא): ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר אתן. (מדרש רבה ויקרא ל,א).
מדרש זה מתאר את שלבי הגאולה שיתממשו בזכות ארבעת המינים.
בעל ה"שם משמואל" מדייק מתוך סדר ההבטחות המופיעות במדרש, שבנין בית המקדש יקדים את ביאת המשיח.


הוא מביא מקורות נוספים כדי להוכיח את טענתו.
למשל, התלמוד הירושלמי קובע שבית המקדש יבנה לפני חידוש מלכות בית דוד, כמו שכתוב: " אמר רבי אחא זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד" (ירושלמי מעשר שני פרק ה הלכה ב).
שאלת סדר הגאולה העסיקה את כל גדולי ישראל, במיוחד בימינו.
ה"שם משמואל" מציין שקיבוץ הגליות בארץ ישראל יתרחש לאחר בנין בית המקדש. כאשר קיום בית המקדש, יהווה הסיבה המרכזית עבור יהודי התפוצות, לחזור לארץ ישראל.
"לעתיד לבא ייטיב ה' עמנו לבנות בית המקדש מקודם, שבהופיע אור בית המקדש יהיה זה סיבה לקיבוץ..."
הרב צבי הירש קלישר זצ"ל, בספרו "דרישת ציון" מתאר את תהליך הגאולה באופן זהה, כדלהלן:
ראשית, יהיה קיבוץ גלויות חלקי, כאשר רוב היהודים עדיין בגלות.
שנית, מיעוט יהודי העולם שעלה לארץ יבסס את עצמו מבחינה כלכלית. לאחר מכן עם ישראל יוכל לקיים את המצוות התלויות בארץ.בהמשך, הם יבנו מזבח בהר הבית, כדי לחדש את עבודת הקרבנות.
יהודי העולם לא יוכלו להישאר אדישים לתחילת בנין בית המקדש השלישי, לכן הם יעלו בהמוניהם לארץ ישראל. זה יהווה את הקיבוץ גלויות השני.
ולאחר מכן הקב"ה יתגלה ויחדש את השכנת השכינה בקודש הקודשים.
ולבסוף מלך המשיח יבשר את הגאולה בב"א.
כך הרב קלישר זצ"ל, האבא של הציונות הדתית, רואה את השתלשלות הגאולה. חשוב לציין שספרו יצא לאור לפני כ-150 שנה.
אנחנו זוכים לחיות בתקופת קיבוץ הגלויות. לפי מחקר שהתפרסם לאחרונה, כ-41% מיהודי העולם מתגוררים בישראל. (5.5 מליון ישראלים מתוך 13.3 מליון יהודים ).
אם נרצה להעלות לארץ, מיליוני יהודים נוספים, עלינו לבנות את המזבח ולחדש את עבודת בית המקדש.
המדרש רבה שהבאנו לפני כן, מקשר את ארבעת המינים לשלבי הגאולה.
ארבעת המינים מסמלים את האחדות של הקבוצות השונות בעם ישראל. האתרוג מסמל את הצדיק, הערבות מייצגות את היהודי הפשוט שאינו מחובר ליהדותו. הלולב וההדסים באים כנגד יהודים עם קשר כלשהו להקב"ה, דרך קיום מצוות או לימוד תורה.
כידוע, בנין בית המקדש וקיבוץ הגלויות, יתרחשו רק מתוך אחדות העם. לכן קיום שורש מצוות ארבעת המינים, מקדם את מחיית עמלק, בנין בית המקדש וביאת המשיח.
גם מצוות סוכה, מאחדת את העם. כמו שכתוב במסכת סוכה:"שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת" (סוכה כז/ב). על פי חז"ל, לעתיד לבוא נשב בסוכה אחת גדולה, פרושה על כל ירושלים.
ראה מאמר: "
סוכה היא דוגמת בית המקדש"
http://otzma1.blogspot.com/2006/10/blog-post.html
בחול המועד סוכות, ביום רביעי הקרוב, אנחנו מצווים לעלות להר הבית ולקיים את מצוות הקהל.
כולנו, מוזמנים להגיע להר הבית בשעה 7:30 בבוקר ולקיים את זכר למצוות הקהל.
הקב"ה יראה אלפי יהודים, הכמהים לחידוש עבודת המקדש, ובע"ה יצלח את דרכנו. כך נוכל לעבור לשלב השני של קיבוץ הגלויות. אולי, המשבר הכלכלי מכין את התשתית בקרב יהודי התפוצות, כדי שיחזרו למקומם הטבעי, בארץ ישראל.


אתר חדש עם סרטים של המחבר על בית המקדש
http://www.beithamikdash.tv/

הגיליון מוקדש לרפואתו השלמה של אפרים בן גיטל

אין תגובות:

sharethis