הירשמו לקבלת מאמרים חדשים לפני כולם

יום ראשון, נובמבר 02, 2014

פרשת שבוע: תולדות יעקב ייסד את הבית השלישי


פרשת תולדות תשס”ז גיליון 41
מאת שמואל בן חמו
לשלוח דואר לקבלת מאמרים הבאים:
parashathamikdash@gmail.com
מנוי דרך פקס: 02-6246461
להדפסה לחץ כאן
יעקב ייסד את הבית השלישילמה בית המקדש נקרא על שם יעקב ? האם יש קשר בין האוהל של שרה ובין התיאור "יושב אוהלים" לגבי יעקב?
יעקב אבינו מתואר בתחילת הפרשה כ-"איש תם יושב אוהלים". ננסה להבין את משמעות התואר "תם" ולהעמיק במשמעות הישיבה באוהלים, ובאלו אהלים מדובר?
האם התורה התכוונה לדמות את יעקב אבינו -לילד התם המובא בהגדה של פסח או לתאר אותו כאדם מושלם ?
התרגום אונקלוס מתרגם את המילה "תם" ב"שלים"-פירוש המילה: שלם. רש"י מוסיף ואומר שה"תם" בניגוד לרמאי- המאפיין את עשו, אומר בפה את מה שבליבו, בלי לשקר. "כלבו כן פיו מי שאינו חריף לרמות קרוי תם:" (רש"י כה,כז).
זו מידת האמת המאפיינת את יעקב אבינו כמו שכתוב " תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב חֶסֶד לְאַברהם" (מיכה ז,כ).
נראה לומר שניתן לקשר את דברי רש"י לפסולים הקיימים בעבודת הקורבנות שבבית המקדש.
קורבנות מסוימים יכולים להיפסל במידה והכהן או בעל הקורבן חשבו מחשבה פסולה, למשל בעל הקורבן התכוון לאכול את קורבנו לאחר הזמן הקבוע לו בתורה.
מכאן אנחנו למדים את חשיבות המחשבה שצריכה להיות תואמת למעשה האדם. זו מידת האמת המאפיינת את יעקב אבינו, ומראה על תמימות ושלימות גם יחד.יעקב נקרא בתואר נוסף: "יושב אוהלים", גם כאן יש רמז לבית המקדש.
בעל הטורים מביא שתי גימטרייאות:
הראשונה: ת"ם – שווה 440 –כנגד 440 שנה שהשכינה שכנה במשכן במקום ארעי, מכניסת בני ישראל לארץ עד בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך.
השנייה: "יושב אוהלים" שווה 410- כנגד 410 שנים של שכינה בבית המקדש הראשון.
בעל הטורים אומר בצורה מפורשת שיעקב יושב באוהלים כדי להכין אותנו לקראת התקופה, שבה השכינה תשרה במקדש. בבית המקדש השני השכינה לא שרתה והרבה כלים היו חסרים.
רבנו בחיי מפרש את השימוש בלשון רבים בפסוק- "יושב אוהלים", כי יעקב ישב באוהל של מעלה ובאוהל של מטה. (ר' בחיי כה,כז).למעשה יעקב מחבר בין העולם העליון שבשמים לבין עולם התחתון שעל הארץ.
זהו בדיוק תפקידו של בית המקדש המהווה מקום מפגש עם השכינה ושער לשמים. כמו שכתוב "אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱלֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמים" (בראשית כח,יז).
בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. לאחר שראינו שאוהל יעקב רומז לשכינה שבבית המקדש, נראה לומר שזה האוהל של שרה ולאחר מכן של רבקה שבה שכנה השכינה.
ראינו בפרשת חיי שרה (עיין מאמר) שהאוהל של שרה אמנו שימשה לגילוי השכינה בעולם והניסים שהיו בהם- הנר שדלק משבוע לשבוע, הענן שמעל האוהל והברכה שבעיסה- מזכירים את עבודת בית המקדש.
הנר שדלק כנגד נר התמיד, העיסה כנגד לחם הפנים והענן כנגד השכינה ששכנה מעל קודש הקודשים.יצחק התחתן עם רבקה כי ראה שהניסים חזרו לאוהל של אימו.
יעקב אבינו ממשיך את דרכם של שרה ורבקה, לכן "יושב אוהלים" כתוב בלשון רבים; כנגד אוהל של שרה ואוהל של רבקה. בית המקדש נקרא על שם יעקב כי הוא היחיד שקרא להר המוריה- בית, כאשר אברהם קרא לו- הר, ויצחק- שדה.
"מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וגו' אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק אלא לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל" (פסחים פח ע/א) לראשונה יעקב הפך את הר המוריה לבית לה' ומקום שכינה בעולם.
יעקב גילה כיסופים לבית המקדש יותר משאר האבות. הוא כל כך שאף להתקרב להקב"ה, שהוא קנה מעשו את הבכורה.
רש"י מפרש שיעקב קנה את הבכורה כדי לזכות בעבודת הקורבנות השייכות לבכורות. אנחנו נקראים עם ישראל על שם יעקב אבינו, משום שהוא השרה את השכינה בעולם בזמן המשכן ובית המקדש הראשון.
בית המקדש השלישי המסמל את השלמות כנגד יעקב אבינו "איש תם"-שלם.
אם אנחנו באמת רוצים לזכות בבית המקדש השלישי עלינו ללמוד מיעקב אבינו, ולעשות ממקום המקדש את הבית שלנו ולעלות להר הבית בטהרה על מנת לראות את השכינה.

אין תגובות:

sharethis